Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Aktuelt

Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune – fornyet høring

Røyrvik Formannskap vedtok den 12.05.2020 å legge ut planforslaget til ny arealdel til offentlig ettersyn. 

Formannskapets vedtak

Røyrvik formannskap fattet i møte den 12.05.2020, sak 38/20 følgende vedtak:

  1. I medhold av plan og bygningslovens § 11-14 vedtar Røyrvik formannskap å legge planforslaget «Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune 2018 – 2030, planID 2017001», som vist i plankart og bestemmelser, vedlegg 2 og 3, ut til offentlig ettersyn.
  2. I medhold av plan og bygningslovens § 12-14, jf. plan og bygningslovens § 12-10 varsles oppheving av reguleringsplan for Røyrvik sentrum, vedtatt 04.12.2009, planID 2009003.
  3. Høringsfrist settes til minimum 6 uker.

Intensjonen med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i Røyrvik kommune i tråd med nasjonale og regionale føringer. Planforslaget som nå legges frem baserer seg på planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i 2018. De endringer som er gjort er basert på merknader/innsigelser som kom i forrige høringsrunde.

Har du innspill eller merknader?

Orientering om planen kan fås ved henvendelse til saksbehandler Lars Arnesen. 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Røyrvik kommune, Røyrvikveien 5, 7898 Limingen eller postmottak@royrvik.kommune.no senest innen den 01.07.2020.

Merknader som kommer inn er grunnlag for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til formannskapet og kommunestyret for sluttbehandling. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men alle merknader vil bli kommentert samlet i saksfremstillingen til kommunestyret, og kopi av merknadene vil følge saken til politisk behandling. Når endelig vedtak i saken er fattet vil det bli sendt melding om vedtak både ved brev og kunngjøring i Namdalsavisa og på Røyrvik kommunes hjemmeside.

Planforslaget

Under finner du de ulike dokumentene i planforslaget:

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig.

 

Røyrvik kommunehus er stengt som et tiltak for å hindre Koronasmitte

 

Røyrvik kommune har innført adgangskontroll på alle kommunale bygg.

Publikum henstilles

til å gjøre avtale før de kommer.

Dette gjelder ALLE kommunale kontorer, NAV og IKT Indre Namdal IKS.

Telefon til Røyrvik kommune

74 33 63 00

kl 09.00-15.00.

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig, men det er innført hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Ved mistanke om smitte:

Kontakt fastlege som vurderer hvert enkelt tilfelle. 

Det er iverksatt omfattende tiltak på landsbasis for å hindre smitte. Generell informasjon om dette finner dere her: helsenorge.no/koronavirus

Tiltakene gjelder fra torsdag 12. mars kl 18.00 og foreløpig til torsdag 26. mars. Ytterligere tiltak kan iverksettes. 

Røyrvik kommune har satt krisestab fra fredag 13.mars. 

Røyrvik kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling 24 for å varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS.

Varsling 24 varsler via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

Et satsningsområde for små- og mellomstore melkebruk i Trøndelag.

 

Røyrvik Kulturskole - En kulturskole for alle!

Kulturskolen tar opp elever fra førskolealder som er hjemmehørende i kommunen.

Til toppen