Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Aktuelt

Røyrvik kommune ønsker tilbud på vintervedlikehold av veier

Røyrvik kommune utlyser konkurranse om vintervedlikehold av kommunale veier fra og med høsten 2021. Det gjennomføres en konkurranse for roden Søråsveien og en konkurranse for roden Stallvikveien. Tilbudsfrist 30. juni klokka 1200.

Røyrvik kommune ønsker tilbud på vintervedlikehold av veier. Vi lyser ut konkurranse for roden Søråsveien for en periode på inntil 5 år, og en konkurranse for roden Stallvikveien for en tilsvarende periode.

Last ned konkurransegrunnlag her for den/de roden(e) det ønskes å gi tilbud på og lever vedlegg 3 tilbake til Røyrvik kommunen innen 30. juni klokka 1200.

Konkurransegrunnlag vintervedlikehold Søråsveien 2021 (PDF, 2 MB)

Konkurransegrunnlag vintervedlikehold Stallvikveien 2021 (PDF, 2 MB)

Spørsmål til konkurransegrunnlagene for veiene sendes til kommunens kontaktperson (opplyst i konkurransegrunnlagene).

 

Børgefjellsenterveien blir også lyst ut nå for vintervedlikehold fra høsten av, men det vil være Børgefjellsenteret AS som utlyser dette i sammenheng med øvrig veinett i området Børgefjellsenteret. Følg med på Børgefjellsenterets facbookside for informasjon.

Røyrvik formannskap fattet i møte den 01.06.2021, sak 31/21, følgende vedtak:

  1. Røyrvik formannskap vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 12-10 å legge «forslag til detaljregulering for Børgefjellsenteret Vest» planID 2021001, som vist i kart datert 20.04.2021, med tilhørende bestemmelser datert 20.04.2021, ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden settes til minst 6 uker.
  2. I medhold av plan og bygningslovens § 12-14 varsles oppheving av de deler av reguleringsplan for Børgefjellsenteret, planID 2007002a, som berøres av «forslag til detaljreguleringsplan for Børgefjellsenteret Vest», planID 2021001.

Vi straks i gang med ferie avvikling på legekontoret. I den forbindelse må vi tilpasse telefontidene.

Fra 11. juni 2021 gjelder det nye regler for reisekarantene. 

Funn av knust glass og rustne spiker på stranda.

I forbindelse med forberedelser til neste skoleår, vil Røyrvik oppvekstsenter kartlegge behovet for plass i SFO. Foreldre/foresatte med barn i SFO inneværende skoleår, trenger ikke søke på nytt, men må naturligvis si opp plassen med 1 måneds varsel når det blir aktuelt.

Mange har stemt på de ulike forslagene som kom inn i forkant. 

Røyrvik kommune har lagt leilighetene over butikken til salgs

Grenseovergangen ved FV 74 Murusjøen Lierne er åpen med teststasjon fra og med tirsdag 23. mars 2021

Fra 01.01.2021 tok Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) overtatt slamtømming for Røyrvik kommune.

Lørdag 7. august er det oppstart på det nye mobilitetstilbudet i Trøndelag, utenom Trondheimsområdet. 

Til toppen