Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Aktuelt

Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune – fornyet høring

Røyrvik Formannskap vedtok den 12.05.2020 å legge ut planforslaget til ny arealdel til offentlig ettersyn. 

Formannskapets vedtak

Røyrvik formannskap fattet i møte den 12.05.2020, sak 38/20 følgende vedtak:

  1. I medhold av plan og bygningslovens § 11-14 vedtar Røyrvik formannskap å legge planforslaget «Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune 2018 – 2030, planID 2017001», som vist i plankart og bestemmelser, vedlegg 2 og 3, ut til offentlig ettersyn.
  2. I medhold av plan og bygningslovens § 12-14, jf. plan og bygningslovens § 12-10 varsles oppheving av reguleringsplan for Røyrvik sentrum, vedtatt 04.12.2009, planID 2009003.
  3. Høringsfrist settes til minimum 6 uker.

Intensjonen med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i Røyrvik kommune i tråd med nasjonale og regionale føringer. Planforslaget som nå legges frem baserer seg på planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i 2018. De endringer som er gjort er basert på merknader/innsigelser som kom i forrige høringsrunde.

Har du innspill eller merknader?

Orientering om planen kan fås ved henvendelse til saksbehandler Lars Arnesen. 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Røyrvik kommune, Røyrvikveien 5, 7898 Limingen eller postmottak@royrvik.kommune.no senest innen den 01.07.2020.

Merknader som kommer inn er grunnlag for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til formannskapet og kommunestyret for sluttbehandling. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men alle merknader vil bli kommentert samlet i saksfremstillingen til kommunestyret, og kopi av merknadene vil følge saken til politisk behandling. Når endelig vedtak i saken er fattet vil det bli sendt melding om vedtak både ved brev og kunngjøring i Namdalsavisa og på Røyrvik kommunes hjemmeside.

Planforslaget

Under finner du de ulike dokumentene i planforslaget:

Det er fortsatt adgangskontroll ved Røyrvik Omsorgssenter. Vi ønsker nå å legge til rette for besøk, men samtidig sikre forsvarlig smittevern.

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) har gjenåpnet sine gjenvinningsstasjoner etter stengningen i forbindelse med koronasmitten som er i landet. Nå er de åpne som vanlig, og har sommeråpningstider. 

Trenger du en krok for å henge fast sekken med plastemballasjeavfall? 

Evaluering av Røyrvik kommune som to-språklig forvaltningsområde

Nå er tiden inne for å søke plass i kulturskolen for neste skoleår. 

Regjeringen har åpnet for at du kan overnatte på hytta igjen. 

Det er lag ut god informasjon om fritidsreiser og hytteforbud på regjeringen sine hjemmesider. 

 

 Lån og hent bøker, filmer, lydbøker og tidsskrifter selv om biblioteket er stengt. 

Frist for bestilling: fredag 24. april kl. 14.00

Henting: Mandag 27. april mellom kl. 08.30 - 10.00 og 15.00 - 16.00

Les mer her om hvordan her

Våre leger har laget en film om hvordan vi skal forholde oss til hverandre i tiden framover. 

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik foreløpig.

 

Til toppen