Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Røyrvik kommune samler inn, verner og bruker opplysninger om personer (personopplysninger).

Personvernombud i Røyrvik kommune er Trond Smalås

"Røyrvik kommune - ei levende fjellbygd"

Når du kontakter kommunen:

Når du sender brev eller elektronisk post til kommunen er vi pliktige til å journalføre det som er arkivverdig. Innkommende post til kommunen blir lagt i en offentlig.postliste som ligger tilgjengelig på nett. I noen tilfeller kan innholdet i brevet være slik at brevet ikke kan offentliggjøres. Da blir brevet unntatt offentlighet, og det vil ikke bli synlig på postlisten. Brevet blir allikevel journalført og behandlet av kommunen. Det er et viktig prinsipp at kommunen er åpen, og at dialogen du har med kommunen blir dokumentert for ettertiden.

Du har rett til å bestemme over dine egne opplysninger (personvernprinsippet) og du skal som hovedregel gi samtykke til at vi kan bruke opplysninger om deg. Kommunen skal rette seg etter det du bestemmer. Det er likevel slik at kommunen kan hente inn opplysninger om deg uten at du har sagt ja til det, der det er nødvendig for å utøve offentlig myndighet. Vi har ikke lov til å hente inn mer opplysninger enn det vi trenger. Du har rett til å be om innsyn i de opplysningene vi har samlet om deg.

Kommunen har et eget personvernombud som passer på at vi følger loven. Du kan kontakte ombudet om du har spørsmål eller ønsker innsyn i opplysninger.

Kommunen leverer mange tjenester og bruker ulike støttesystemer innenfor våre tjenesteområder. Flere av disse systemene inneholder personopplysninger. Eksempler på slike opplysninger er personnummer, navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og underskrifter. Noen av systemene våre inneholder også sensitive personopplysninger. Eksempler på dette er innen helse og omsorg, der vi tar vare på informasjon om din helse. Vi har utarbeidet rutiner for hvordan vi håndterer personopplysninger om våre innbyggere.

Du har rett til innsyn i hvilken informasjon kommunen har samlet om deg og du skal kunne rette opp opplysninger som er feil. I noen tilfeller kan du, ved å trekke tilbake samtykket, kreve at kommunen sletter informasjon som er lagret om deg.

I andre tilfeller har kommunen plikt til å samle og ta vare på personopplysninger om deg, selv om du ikke ønsker det (myndighet gitt i lov).

All informasjon er lagret i Norge og det er dermed norsk lov som gjelder når du ber om innsyn eller endringer av informasjonen vi har lagret om deg.

Hvordan får kommunen informasjon om meg?

Vi får opplysningene fra deg gjennom søknader om kommunale tjenester, søknad om arbeid og e-poster eller brev du sender til oss. Informasjonen blir benyttet når vi utfører tjenester for deg. Viktig informasjon om helsen din kan, dersom det er behov for det, sendes videre til sykehus. Sykehuset vil også sende helseinformasjon om deg tilbake til kommunen når du er ferdig med behandlingen der. Vi innhenter også opplysninger fra Folkeregisteret, for eksempel i forbindelse med oppstart i barnehage og ved politiske valg.

Vern om dine personopplysninger

 

Vi oppfordrer på det sterkeste at du ikke sender oss sensitiv informasjon om deg selv eller andre via e-post/sms. Eksempler på dette kan våre helseopplysninger som ikke andre skal ha kjennskap til. Personnummer bør heller ikke sendes på denne måten. Dersom du har behov for å sende oss slike opplysninger, ber vi deg sende disse pr. post. Hvis du oppretter digital postkasse, vil du på samme måte motta post fra kommunen på en trygg og effektiv måte. Her finner du nyttig informasjon om digital post.

Har du spørsmål?

Rådmannen er ansvarlig for hvordan kommunen behandler personopplysningene dine.

Røyrvik kommune har etablert Personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere. Her finner du personvernombudets kontakt informasjon:

Trond Smalås tlf: 74 33 63 00 /  917 36 980   epost: trond.smalas@royrvik.kommune.no

Brev kan sendes til postmottak@royrvik.kommune.no , eller:

Røyrvik kommune

v/personvernombudet

Røyrvikveien 5

7898 Limingen

 

Lov om behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med tilhørendeforskrift