BARKOEH GAAVNOES

Daesnie maahtah barkoeh gaavnedh Raarvihken tjïeltesne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijjieh vaajtelibie datne barkoem Raarvihken tjïeltesne ohtsh.

- Jielijes voenge

Raarvihken åålmehmiehtjien tjïelte vijrenohkine, gusnie maehtieh vaarredh,vijredh jïh gööledh. Lïhke laategidie jïh alpijnedeavide Byrkijejarngesne. Raarvihken tjïelte lea saemien reeremetjïelte, gusnie åarjelsaemien gïele- jïh kultuvre jarngesne. Raarvihke tjïelten hijven kultuvre- jïh siebriejieleme. Tjïelten hijven skuvle jïh maanagïertefaaleldahke. Maahta dovne jearsoes jïh hijven byjjenimmiem faaledh.

Raarvihken tjïelte- mejtie dov vihkielommes veeljeme

Barkoe lea laaken, njoelkedassi jïh tariffelatjkoen mietie jïh 2 % KLP:se. Raarvihke tjïelten barkijepolitihkeles ulmieh, guktie vaajtelibie gujnh, ålmah, noere jïh båeries, joekehth kultuvrijste utnedh. Aellieh vïhtesjimmide jallh tjaatsegh seedth, menh dijph daejtie meatan jis goerehtallemasse båatah. Syökemelæstoe maahta byjjes sjïdtedh jalhts syökije vaajtele tjeakoes dam utnedh. Vuartesjh off.laake §25.

Ohtsemegoere

Artikkelliste