Tjïelteåejvie 100% barkoe- byjjenimmiejarnge- jïh seabradahkeevtiedimmesne

Tjïelteåejvie 100% barkoe- byjjenimmiejarnge- jïh seabradahkeevtiedimmesne

Raarvihken tjïelte orre tjïelteåejviem byjjenïmmese jïh seabradahkeevtiedimmese ohtsede. Dïhte dam jollemes dïedtem guadta jïh lea åejvie maadthskuvlesne, maanagïertesne, kultuvresne, gellien voetesne, soejkesjisnie, burresne jïh eekesne. 

Ektiebarkoe vihkielåbpoe sjædta guktie dejtie haestemidie tjïeltesne jïh seabradahkesne tjabredh. Tjïelteåejvie tjïeltedirektöören åvtehkedåehkesne jïh tjïelten strategijeles åejvieladtjedåehkesne jïh edtja åålmehveeljesovveme orgaanigujmie ektiedidh.

Raarvihken tjïelte jorkestovveminie guktie organisasjovnen jïh tjïelten faaleldahkide sjïehtesjadtedh dej orre haestemi mietie. Mijjieh barkijem ohtsebe mij lea rållavoerkes jïh eadtjohkes åvtehkem mij sjeahta mijjen aarvoevåaromi mietie, jearsoesvoete– eadtjohkes– maahtoe–illedahkh–tjetskehke.

Laavenjassh jïh dïedte: 

• Dam bijjemes faageles jïh ekonomijes dïedtem byjjenimmie- jïh seabradahkeevtiedimmesne guadta. 

• Dam bijjemes barkije- jïh barkoevedtijedïedtem byjjenimmesne jïh seabradahkeevtiedimmesne guadta. 

• Prosesside stuvredidh jïh meatan desnie årrodh: 

  •  Maahtoeevtiedimmie faaleldahkijste jïh seabradahkeste
  •  Åålmehveeljeme orgaani gujmie ektiedidh.
  •  Evtiedimmie tjåenghkies organisasjovneste

Maahtoeh: 

• Jollebe relevaante ööhpehtimmiem, eeremes masterdaltese.

• Hijven goerkesasse åejvierålleste jïh tjïelterålleste.

• Åejvieladtjh- jïh prosessedååjrehtsh.

• Hijven jïh tjïelke gaskesadteme byjjes tjïehtjelisnie jïh sjisjnjelh goevtesisnie.

• Hijven organisasjovnegoerkesasse åtna jïh maahta dåeriesmoeride gïetedidh. 

• Hijven goerkenasse jïh tjirrehtimmie darjoemistie- jïh ekonomijestuvremistie.

• Maahta illeldahkide stuvremistie vuesiehtidh daej aamhtesinie; jarkoestimmie- jïh evtiedimmiebarkosne.

Jïjtsh maahtoeh: 

• Eadtjohkes jïh ïedtjeles

• Hijven relasjovnelle maahtoeh

• Maahta elliesvoetem tjïelkelaakan goerehtidh 

• Radtjoes jïh dååjrehtsh ektiedimmiebarkosne åtna.

• Maahta haestemigujmie tjabredh gusnie jeenjebh mah edtjh utnieh.

Mijjieh sijhtebe goerehtalledh mejtie datne barkose sjiehteles.

Mijjieh faalebe: 

• Haestemes ååejvieladtjelaavenjassh. 

• Nuepie mijjen faaleldahkide jïh organisasjovnem evtiedidh.

• Åejvieladtjedåehkesne årrodh.

• Joekoen hijven pensjovne- jïh tjirkemeöörnegh

• Baalhka latjkoen mietie

• Eannan aalka dle tjoerh lientsievïhtesjimmiem vuesiehtidh. 

 Maahtoe åarjelsaemien gïelesne jïh kultuvresne lea lissiemaahtoe, jïh sïjhtebe dejtie barkoem faaledh jis syökijh seammalaaketje maahtoem utnieh.

Sijhtebe barkoegoerehtallemasse bööredh. Eevtjebe kaarrh ohtsedh..

Tjaelieh referanside ohtsemisnie. Aellieh ööhpehtimmie – jïh lierehtimmietjaatsegidie ohtseminie seedth. Dijph daejtie meatan jis goerehtallemasse båatah. Naemhtie dejtie sjisjnjelh ohtsijidie aaj.  

Daate organisasjovne sæjhta barre iktesth jorkesovvedh. Dan gaavhtan lea vihkeles dïhte barkije maahta jeatja barkoelaavenjassh dåastodh jïh jeatjah baaltebarkijh jïh organisatovreles sijjieh åadtjodh

 Seedth barkoeohtsemem:

Seedth elektronihkeles ohtsemem Raarvihken tjïelten hïejmebealan.

www.royrvik.kommune.no

Syökemelæstoe maahta byjjes sjïdtedh jalhts syökije vaajtele tjeakoes dam utnedh. Dïhte ohtsije bïevnedåvva dan bïjre. Vuartesjh off.laake §25.

Aalkoe: Dallegh  Ohtsememierie: 21.12.22

Sïjhth vielie bïevnesh barkoen bïjre utnedh, bïeljelh dle: 

Ellinor Jåma, tjïeltedirektööre: 916 13 460, e-påaste Ellinor.Jama@Royrvik.kommune.no

Til toppen