Jåvlebarkijh

Jåvlebarkijh

Healsoe jïh håksoegoevtese Raarvihken tjïeltesne vikaarijh 01.12.22 raejeste 31.12.22 raajan åhtsa.

Raarvihken håksoejarnge lea onne jïh tryjjes skiemtjehïejmesne gusnie 17 sijjieh, 9 håksoegåatetjh jïh hïejmefaaleldahkem faalebe.

Mijjieh utnebe ektiebarkoe, maahtoe jïh tråjjes barkoedåehkie vihkeles. 

Mijjieh ohtsebe: 

• Skïemtjesååjhterh/ såjhterh

• Healsoefaagebarkijh/viehkiesåjhterh

• Viehkieh

Barkoen bïjre:

• Skïemtjehïejmesne

• Skïemtjehåksosne

• Persovneles assistente

• Tjöövkesne

Mijjieh håhkesjibie datne sïjhth mijjen luvnie daan boelhken barkedh, jïh datne leah eadtjohkes, positijve jïh feejjen, jïh lyjhkh almetjigujmie barkedh.

Dah mah joe mijjen luvnie tïjjeste tæjjan barkeminie jïh mijjen vikaarijh sijhtieh barkoefaaleldahkem åadtjodh jïh eah daarpesjieh ohtsedh.

Barkoe jïh barkoevåarome:

Tariffebaalhka

Maahtoe åarjelsaemien gielesne jïh kultuvresne lea lissiemaahtoe, jïh sïjhtebe dejtie barkoem faaledh jis syökijh seammalaaketje maahtoem utnieh.

Seedth barkoeohtsemem:

Seedth elektronihkeles ohtsemem Raarvihken tjïelten hïejmebealan.

 www.royrvik.kommune.no

Aalkoe: Latjkebe dan bïjre

Sïjhth vielie bïevnesh barkoen bïjre utnedh, bïeljelh dle: 

Milda Svestad, tjïeltenåejvie, tlf.: 454 56 217, Milda.Svestad@Royrvik.kommune.no

Til toppen