Saemien gïele- jïh kultuvrebarkije

Saemien gïele- jïh kultuvrebarkije, 100 % vikaarijebarkoe  30.06.2023 raajan menh maahta guhkebe sjïdtedh.   

Raarvihken tjïelte lea 2013 raejeste saemien reeremedajve orreme, juktie saemieh edtjieh nuepiem utnedh saemiengïelem evtiedidh jïh vaarjelidh, jïh gaajhkesh dovnesh reaktam utnieh gaagkestimmiem saemien gïelesne åadtjodh gosse byjjes etaatigujmie govlehtellieh.

Saemien goevtese lea Byjjenimmie- jïh seabradahkeevtiedimmien nuelesne.

 

Barkoen bïjre: 

• Prosjektide jïh darjomes sjïehtesjadtedh jïh viehkiehtidh dejtie öörnedh dej nænnoestamme soejkesji mietie.   

• Tjåanghkoesijjieh sjïehtesjadtedh jïh dam gïelem jïh kultuvrem evtiedidh.

 

Vaajteles maahtoeh:

• Saemien kultuvre maahtoem jïh dååjrehtsh.

• Maana- jïh noereööhpehtimmiem, healsoe jïh håksoe jallh kultuvreööhpehtimmiem. (Relevaante lierehtimmieh maahta ööhpehtimmien åvteste årrodh).

 

Persovneles maahtoeh:

• Mijjieh barkijem ohtsebe mij åtna luste jïh hijven maana- jïh noerigujmie barkedh, jïh sæjhta faageles evtiedimmiem vaeltedh jïh orreste laakan ussjede. Maahta aaj mubpiej gujmie barkedh.

• Hijven laakan dåemede guktie hijven barkoedåehkie sjædta.

• Hijven njaalmeldh jïh tjaaleldh gïelem daaroengïelesne åtna.

 

Baalhka- jïh barkoevuekie:

• Baalhka latjkoen mietie

• Joekoen hijven pensjovne- jïh tjirkemeöörnegh 

 

Tjoerh lienhtsievïhtesjimmiem vuesiehtidh åvtelen aalkah barkedh.

Barkoevadteme lea laaki, njoelkedassi jïh tariffelatjkoej mietie. 

Aellieh vïhtesjimmide daelie seedth, menh dijph meatan jis barkoegoeredallese båatah. 

Saemien gïele, kultuvre jïh seabradahkemaahtoe lea lissiemaahtoeh.

 

Aalkoe: Dallegh.

 

Sïjhth jeenjebh bïevnesh barkoen bïjre utnedh, dle maahtah Saemien gïele- jïh kultuvre åvtehkem bïeljejlidh, Sten Jønsson, tlf. 975 77 733, epåaste: Sten.Erling.Jonsson@royrvik.kommune.no 

 

Seedth ohtsemem diekie

Tjoerh ohtsemem elektrovneles Raarvihken hïejmebielien tjirrh seedtedh.

www.royrvik.kommune.no

 

Ohtsememierie: 31.12.2022

Syökemelæstoe maahta byjjes sjïdtedh jalhts syökije vaajtele tjeakoes dam utnedh. Vuartesjh off.laake §25.