Kommunalt regelverk og informasjon om motorferdsel i utmark

Her finner du reglene som regulerer motorferdsel i utmark, som kjøring med snøscooter, ATV/firhjuling, båt, helikopter etc.

Lierne, Namsskogan og Røyrvik kommune har felles behandling av søknader om motorferdsel i utmark.  

Nasjonale regler for motorferdsel i utmark

Regelverket som regulerer motorferdsel i utmark er Motorferdselloven og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 

All motorferdsel i utmark og islagte vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men det finnes noen unntak. Disse unntakene finner du i forskriften som det vises til ovenfor. Skogsbilveger som er ubrøytet er utmark. 

Kommunale regelverk

Kommunestyre vedtar kommunale retningslinjer for søknader om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark. Disse finner du her:

Røyrvik kommune har i medhold av det nasjonale regelverket vedtatt forskrift om motorferdsel på vassdrag og forskrift for kommunalt løypenett snøscooter. Annen informasjon om snøscooterløypene finner du her.

I tilknytning til snøscooterløypene er det mulig med tilknytningsløyper. For mer informasjon om dette trykk her. 

Saksbehandling

Saksbehandling av søknader blir behandlet av Øvre Namdal Landbruk og utmark.