SAERNIEH

SAERNIEH

Daennie bielesne maahtah Raarvihken tjïelten saernieh lohkedh.

 Golken 24 biejjien raejeste dle prosjekte Trööndelaagesne jïh Möre jïh Romsdaelesne juhtieminie «Hïegkem vaeltedh soptsesh dan bïjre- maahta viehkine årrodh!»

Faaleldahke sovhtevaksijne jïh koronasohtevaksijnem lissiehtidh/orrestehtedh.

Bïevnesh: Tjïeltedåakteren faaleldahken mietie dle ij edtjh koronavaksijnem jïh sovhtevaksijnem  seamma aejkien vaeltedh.

Daesnie daan jaepien programme.

Skreejrehtimmietjåanghkoe Trovnesisnie gusnie lokaalebeapmoe, feeledimmie jïh jeatjah jieleme aamhtesinie.

Raarvihken åålmehmiehtjietjïelte lea Winter Byggtjenester AS:ine latjkeme prosjektine Startpunkt Byrkijinie daan tjaktjen aelkedh.   

Gåessie: Dæjstan 13.09.2022
Ts: 1600-1800

Gellie laanten tjïelth SMS-bïeljelimmiem nuhtjieh gåessie edtjieh tjïelten almetjidie deahpadimmiej bïjre bïeljelidh.

Daan tjaktjen lea håksoejarnge steegkeldahkesne guesside orreme juktie covid-sohte debpene, menh daelie rïhpestamme vihth.Bïeljelh håksoejarngem jis dov naan gyhtjelassh, tel: +47 48 29 32 27

Raarvihken håksoejarnge lea daelie steegkeldahkesne guesside juktie covid-sohte daebpene.

Ussjedh gåetiem Raarvihkesne  åastedh jallh bigkedh? Mijjen naan bïevnesh magkerh dåarjegh gååvnese.

Til toppen