SAERNIEH

SAERNIEH

Daennie bielesne maahtah Raarvihken tjïelten saernieh lohkedh.

Raarvihken åålmehmiehtjietjïelte lea Winter Byggtjenester AS:ine latjkeme prosjektine Startpunkt Byrkijinie daan tjaktjen aelkedh.   

Gåessie: Dæjstan 13.09.2022
Ts: 1600-1800

Gellie laanten tjïelth SMS-bïeljelimmiem nuhtjieh gåessie edtjieh tjïelten almetjidie deahpadimmiej bïjre bïeljelidh.

Daan tjaktjen lea håksoejarnge steegkeldahkesne guesside orreme juktie covid-sohte debpene, menh daelie rïhpestamme vihth.Bïeljelh håksoejarngem jis dov naan gyhtjelassh, tel: +47 48 29 32 27

Raarvihken håksoejarnge lea daelie steegkeldahkesne guesside juktie covid-sohte daebpene.

Ussjedh gåetiem Raarvihkesne  åastedh jallh bigkedh? Mijjen naan bïevnesh magkerh dåarjegh gååvnese.

Raarvihken tjïelte lea dåarjegh giesiebarkojde åådtjeme.

Aamhtesebiejjie bioenergije- miehtjiesdajvevierhtieh

 

Healsoenöörjen hïejmesæjrosne sïjhth daerpies bïevnesh gaavnedh magkerh reaktah datne baateræjjine åtnah Nöörjesne.

Baateræjjah Ukraineste Raarvihkese

Til toppen