Vaarjoedoekeme Raarvihken håksoejarngesne

Vaarjoedoekeme Raarvihken håksoejarngesne

Gåessie: Dæjstan 13.09.2022
Ts: 1600-1800

Bovre båarasåbpoe Raarvihkese båetieh dej tjaktje- jïh daelvievaarjoejgujmie. Skïereden 13-n biejjien, ts.1600-1800. Daesnie nöödth hijven vaarjoeh gaamegh daalvan åestedh. Maehtede vipps:ine, beetnegi gujmie, kåarhtine jïh girojinie maeksedh

Til toppen