Prosjekte Startpunkt Byrkije

Prosjekte Startpunkt Byrkije

Raarvihken åålmehmiehtjietjïelte lea Winter Byggtjenester AS:ine latjkeme prosjektine Startpunkt Byrkijinie daan tjaktjen aelkedh.   

Åålmehmiehtjietjïeltine dle Raarvihken nuepieh dåarjegh ohtsedh dej åålmehmiehtjietjïelti njoelkedassi jïh moenemetsiehkiej mietie. Starpunkt Byrkije jïh Byrkijen  åålmehmiehtjieståvroe gellie prosjekth ektesne åtneme, jïh daate akte orre ektiebarkoeprosjekte.

Aarebistie lea View Point Byrkije Vuakteren vaartosne tseegkesovveme jïh aaj tsïeglh baalkaj/laategi mietie. Byjresedirektoraate dåarjegidie vadteme.

Startpunkt Byrkijisnie daerpies bïevnesh guesside Byrkijen åålmehmiehtjietjïelten bïjre jïh gåhtsajehtedh guktie Byrkijen åålmehmiehtjiem nænnoeslaakan nuhtjedh.

 Ulmie Startpunktine daate akte bïevnesesijjie Raarvihken jarngesne gusnie bïevnesh Byrkijen åålmehmiehtjien, åarjelsaemien kultuvren/histovrijen jïh jielemen, faaleldahki jïh laategi/baalkaj, attraksjovnh, gåetieluhpiej jïh darjomes bïjre Byrkijen åålmehmiehtjiedajvesne jïh Lyjmeden jaevrien bealesne. Startpunktet tseegkesovveminie gærhkoen jïh Lyjmeden Gjestegården gaskem.

 

 Åålmehmiehtjiedåehkie ( Tjïelteståvroste veeljesovveme) jïh BLOM arkitekth lea  Startpunktem soejkesjamme jïh guvviedamme. Guhkies soejkesjamme jïh prosjekteboelhken mænngan dle bigkemegahtjedimmie. Winter Byggetjeneste lea åehpies dej nænnoes tïmperegåetijste gahtjedimmiem vitni jïh edtja golken asken aelkedh bigkedh jïh daan jaepien minngiegietjien gaervies årrodh.

 

Til toppen