Saemien gïelevåhkoe 2021/ Samisk Språkuke 2021

25.-31.10.2021

Gïelevåhkoen programme / Program for uka
Gïelevåhkoen programme: Program for uka:
Aejlegen: 24.10.21: Søndag den 24.10.2021:
Ts. 15.00 Saemien gyrhkesjimmie Raarvihken gærhkosne jïh dan mænngan prïhtjege. Kl. 15.00 – Samisk kirke med kirkekaffe i Røyrvik kirke.
Måantan 25.10.21: Mandag den 25.10.2021:
Ts. 09.00-15.00 Båetieh gåarode jïh mijjine soptsestidh. Tjåanghkoetjïehtjelisnie Raarvihken aallijisnie (Okse jaevrien vööste) Kl. 09.00 – 15.00 – Kom å sy og prat med oss. – Møterommet i Røyrvikhallen ( inngang bak bygget).
Ts. 19.00 “Dajvvo”- Åarjel saemien teatere. Raarvihken seabradahkegåetesne Kl. 19.00 – «Dajvvo» - Åarjel saemien teatere. – Samfunnshuset.
Dæjstan 26.10.21 Tirsdag den 26.10.2021:
Ts. 09.00-15.00 Båetieh gåarode jïh mijjine soptsestidh. Kl. 09.00 – 15.00 – Kom å sy og prat med oss. – Møterommet i Røyrvikhallen ( inngang bak bygget).
Gaskevåhkoen 27.10.21 Onsdag den 27.10.2021:
Ts. 09.00- 15.00 Kuvsje Stielietjohpem gåarodh. Tjåanghkoetjïehtjelisnie Raarvihken aallijisnie (Okse jaevrien vööste) Kl. 09.00 – 15.00 – Kurs i sørsamisk lue. – Møterommet i Røyrvikhallen ( inngang bak bygget).
Dåarstan 28.10.21 Torsdag den 28.10.2021:
Ts.09.00-15.00 Kuvsje Stielietjohpem gåarodh. Tjåanghkoetjïehtjelisnie Raarvihken aallijisnie (Okse jaevrien vööste) Kl. 09.00 – 15.00 – Kurs i sørsamisk lue. – Møterommet i Røyrvikhallen ( inngang bak bygget).
Bearjadahken 29.10.21 Fredag den 29.10.2021:
Ts.09.00-11.30 Kuvsje Stielietjohpem gåarodh. Tjåanghkoetjïehtjelisnie Raarvihken aallijisnie (Okse jaevrien vööste) Kl. 09.00 – 11.30 – Kurs i sørsamisk lue. – Møterommet i Røyrvikhallen ( inngang bak bygget).
Ts. 12.00 Åålmehtjåanghkoe- Saemiedigkie bihkede dejtie jarkoestimmide saemielaakesne. Tjïeltenståvroesavkesne- tjïelten gåetesne Kl. 12.00 – Folkemøte – Sametinget presenterer forslag på endringer i Sameloven. – Kommunestyresalen i kommunehuset.