Jovnesåhkoeseminaare / Midtsommerseminar 2022

Seminaret er del av et forskningssamarbeid mellom Røyrvik kommune og Nord universitet, finansiert av Regionale forskningsfond Trøndelag. Seminaret har mottatt støtte fra Trøndelag fylkeskommune.

Mijjen aerpiemaahtoe

Sijjie: Vaegkesne
Gaskevåhkoe, ruffien 22 b.

15.30 Gaskebiejjie Vaegkesne

 • Treehtjebe/juekebe baalhkah dejtie mah gielebiesesne orreme.
 • Åådtjedimmie

18.00 Gyrhkesjimmie Vaegkesne

Sijjie: Raarvihken aallijisnie
Dåarsta, ruffien 23 b.

09.00- 12.00

Tjïelten åvtehke, Hans Oskar Devik seminaarem rïhpeste
Vaino jïh Maria Joma Rustad laavloejægan
Buerkiestimmieh:

 • Thomas Dubois, professovre University of Wisconsin–Madisovnesne
 • Wayne Valliere, direktööre for Na􀆟ve language and culture, jïh lohkehtæjja Lac du flambeau public schoolsne: «A Place called Waaswaaganing: Retaining, Regaining, and Reengaging a Place of Deep Significance to Anishinaabe People Now and in the Future.»

12.00–13.00 Beapmoe
13.00–14.00 Buerkiestimmieh:

 • Nils Roger Duna: «Tradisjonskunnskap som kilde til samisk historie“
 • Inger Johansen, Saemien jillieskuvle/NTNU: «Sørsamisk - frå språkleg revitalisering til språkleg oppblomstring»

14.15–16.00

Digkiedimmie aalkoealmetji aerpievuekien bïjre jïh guktie maahtoem vaarjelidh jïh dan bïjre soptsestidh. Håkon Hermanstrand Saemien Sijteste daam digkiedimmiem hööltie.

19.00 Gaskebiejjie Limingen Gjestegårdesne.

Daate seminaare englaantengïeleste daaroengïelese toelhkesåvva. Seminaare jïh beapmoeh leah åesehts. Tjoerh bïeljelidh åvtelen 15.06.2022 jis båatah: Berit.Jama@royrvik.kommune.no jallh telefovnesne 468 06 489, jallh dennie digitaale goeren tjïrrh digitale påmeldingskjema.

Gaajhkesh dovnesh tjuerieh jïjtje gåetieluhpiem dangkodh. Dam maahtah Lyjmeden guessiegåetesne /Limingen Gjestegårdesne darjodh, tel: +47 74 33 52 24/+47 915 52 913, jallh e-påaste: post@limingen.no jallh https://visitborgefjell.com/finn-overnatting/

Vår tradisjonskunnskap

Sted: Vaegkie
Onsdag 22 juni

15.30 Middag på Vaegkie

 • Trekking/utdeling av premier for de som har deltatt på språkbad
 • Lassokastkonkurranse

18: 00 Gudstjeneste på Vaegkie

Sted: Raarvihken aallije / Røyrvikhallen
Torsdag 23 juni

09.00–12.00

Åpning ved ordfører Hans Oskar Devik
Kunstnerisk innslag ved Vaino og Maria Joma Rustad
Foredrag ved:

 • Thomas Dubois, professor ved University of Wisconsin–Madison
 • Wayne Valliere, direktør for Native language and culture, og lærer ved Lac du flambeau public school: «A Place called Waaswaaganing: Retaining, Regaining, and Reengaging a Place of Deep Significance to Anishinaabe People Now and in the Future.»

12.00–13.00 Lunsj
13.00–14.00 Foredrag ved:

 • Nils Roger Duna: “ Tradisjonskunnskap som kilde til samisk historie”
 • Inger Johansen, Samisk høgskole/NTNU: Sørsamisk – frå språkleg revitalisering til språkleg oppblomstring

14.15–16.00

Paneldebatt om urfolks tradisjonsforvalting og formidling. Håkon Hermanstrand fra Saemien Sijte er ordstyrer

19.00 Middag

Seminaret vil bli tolket. Deltagelse på seminaret inklusive måltider er gratis. Påmelding innen 15.06.2022 til Berit.Jama@royrvik.kommune.no eller på telefon 468 06 489, eller ved å bruke vårt digitale påmeldingskjema.

Overnatting bestilles og betales av den enkelte deltaker: Kontakt Limingen gjestegård på tlf. +47 74 33 52 24/+47 915 52 913, på e-post post@limingen.no eller gå inn på https://visitborgefjell.com/finn-overnatting/

Seminaret er del av et forskningssamarbeid mellom Røyrvik kommune og Nord universitet, finansiert av Regionale forskningsfond Trøndelag. Seminaret har mottatt støtte fra Trøndelag fylkeskommune.