Ledige stillinger i Røyrvik kommune

Ledige stillinger i Røyrvik kommune

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker i Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune

      -Ei levende fjellbygd

Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstvilkår.

Røyrvik oppvekstsenter Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg

Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale med 2 % innskudd i KLP. Røyrvik kommune har personalpolitiske mål om å gjenspeile sammensetningen i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og vi ønsker søkere fra alle samfunnslag. Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. off.loven § 25.

 

Søknadsskjema

Røyrvik kommune søker ny kommunalsjef for oppvekst og samfunnsutvikling, med overordnet ansvar og lederskap for virksomhetene grunnskole, barnehage, kultur, mangold, plan, drift og eiendom. Samhandling blir stadig viktigere for å løse sammensatte utfordringer både i kommunen og ellers i samfunnet, og kommunalsjefen er en del av et fellesskap og skal drive samhandlingsprosesser på tvers av organisatoriske linjer. Kommunalsjefen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og kommunens strategiske ledelse, og en rollehaver i samspillet med folkevalgte organer.

Samisk språkkonsulent, 100 % vikariat i perioden 01.01.23 - 30.06.23 med mulighet for fast ansettelse. 

Raarvihken tjïelte lea 2013 raejeste saemien reeremetjïelte orreme, juktie saemieh edtjieh dam gïelem jïh kultuvrem vaarjelidh jïh evtiedidh. Gaajhkesh dovnesh edtjieh nuepiem utnedh saemiestidh gosse byjjes etaati gujmie govlehtellieh. Saemien goevtese lea Byjjenimmie- jïh seabradahkeevtiedimmien nuelesne.

Røyrvik kommune har siden 2013 hatt status som samisk språkforvaltningsområde. Formålet er tilrettelegging for at den samiske befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk, og gi alle rett til å bli betjent på samisk.
Samisk avdeling er underlagt avdelingen Oppvekst og samfunnsutvikling. 

Ved følgende avdelinger søkes det etter tilkallingsvikarer:
Oppvekst- og mangfold, Helse og omsorgsavdelingen og avdeling for Plan, drift- og eiendom.

Til toppen