BARKOE GAAVNOES GÏEHTELIMMIEOPERATÖÖRE/KLAHKEÅLMA 100% BARKOE

PDE:sne 100% barkoe gaavnoes klahkeålmine/ gïehtelimmieoperatöörine. Daate barkoe lea klahkeålmadåehkesne jïh klahkeålmaåvtehken nuelesne.

Goevtese dïedtem åtna tjïelten eekem vaaksjodh jïh bueriedidh, vg. geajnoem, tjaetsiem jïh jeatjah teknihkeles faaleldahkide.

Mijjieh barkijem vaajtelibie mij lea maehteles jïh dïedtem vaalta. Joekoen vihkeles maahta oktegimse barkedh. Mijjieh hijven barkoebyjresem faalebe jïh joekehthlaakan barkoeh.  Datne tjoerh jotskeldhtjaetsine, tjaetsierööjrigujmie, baahke- jïh ventilasjovnine barkedh, bigkedh/dåvvodh jïh gïervebe gïehtelimmievaaksjomesysteemigujmie dovne voejmesesavkesne, ventilasjovne jïh tjaetsiedarjoeminie barkedh. Ööhpehtimmiem åadtjoeh jïh tjoerh joekehth daerpies kuvsjh vaeltedh. 

Barkoen bïjre: 

• Gïehtelimmie jïh bueriedimmie gaajhkh tjïelten gåetijste

• Tjoerh muvhth hïeljh ryöjredimmiedåehkesne årrodh.

 

Mijjieh barkijem vaajtelibie mij:

• BE jïh S vuejemekåarhth åtnah

• Hijven jis ohtsije maskijnevuejemekåarhtem (M4) åtnah

• Jïjtjen bïjlem mij maahtah barkosne utnedh

• Daatamaahtoem

• Sjiehteles faageprieviem daej aamhtesinie jallh gïehtelimmieoperatöörine

• Maahtah daaroestidh jïh hijvenlaakan tjaeledh

Lissine dle sijhtebe vuartasjidh mejtie datne sjiehteles dan barkose

 

Baalhka jïh barkoevåarome:

• Tariffebaalhka.

• Joekoen hijven pensjovne- jïh tjirkemeöörnegh.

• Raarvihken tjielten barkoebijlh, menh maahta daerpies jijtjen bijrelm aaj muvhth aejkien nuhtjedh.

• Barkoen åvtelen tjoerh lientsietjaalegem vuesiehtidh.

Daate organisasjovne sæjhta barre iktesth jorkesovvedh. Dan gaavhtan lea vihkeles dïhte barkije maahta jeatja barkoelaavenjassh dåastodh jïh jeatjah baaltebarkijh jïh organisatorihkeles sijjieh åadtjodh. 

Sjisjnjelh ohtsijh åvtelen vaaltasuvvieh. Vuartesjh arbeidsmiljøloven § 14.3/hovedtariffavtalen kap. 1 § 2.3.

Maahtoe åarjelsaemien gielesne jïh kultuvresne lea lissiemaahtoe, jïh sïjhtebe dejtie barkoem faaledh jis syökijh seammalaaketje maahtoem utnieh.

Seedth barkoeohtsemem:

Seedth wlektronihkeles ohtsemem Raarvihken tjïelten hïejmebealan.

 www.royrvik.kommune.no

Aalkoe: 01.07.2022

Sïjhth vielie bïevnesh barkoen bïjre utnedh, bïeljelh dle: 

Tanja S.Wallervand, tjïeltenåejvie 456 17 587, e-påaste: tanja.staldvik@royrvik.kommune.no  

Frank Aspnes, ektievoeteåvtehke, 952 46 944, e-påaste: frank.aspnes@royrvik.kommune.no

Ohtsememierie: 19.04.2022

Aellieh vihtesjimmide daelie seedth, menh dijph meatan jis barkoegoeredallese båatah. Syökemelæstoe maahta byjjes sjïdtedh jalhts syökije vaajtele tjeakoes dam utnedh. Vuartesjh off.laake §25.