Gratis barnehageplass for alle barn i barnehagen i Røyrvik kommune 1. August 2023.

Kommunestyret vedtok kommunedirektøren forslag til vedtak den 20. Juni. 2023. Det innføres gratis barnehage for alle barn i barnehagen i Røyrvik kommune fra 1. August 2023.

Formål:

Røyrvik kommune legger til rette for at alle barn som har barnehageplass i Røyrvik kommune får gratis barnehageplass fra 01. August 2023.  Dette for sikre at alle familier får et likestilt tilbud uavhengig hvilken avdeling barnet har barnehageplass.

Informasjon om sametingets samsikespråklig barnehageordning

Målet med Sametingets gratis samiskspråklige barnehageordning er at barnehager er samiskspråklige innen 2026.

Målgruppen for ordningen er barnehager som har vedtektsfestet at de er samiskspråklige barnehager og avdelinger, og som er i området utenfor regjeringens geografiske prioritering.

Ordningen skal evalueres etter 3 år.

Sametingets gratis samiskspråklige barnehageordning er todelt; Del 1 er utviklingsavtale om kompetanse- og kvalitetsutvikling og del er 2) gratis foreldrebetaling

Formålet med utviklingsavtalen:

  • Å styrke og bevisstgjøre barnehageeiere/ samiske barnehager og avdelinger sin samfunnsmandat og oppdrag med å gi barn et barnehagetilbud som er samiskspråklig og som tar utgangspunkt i samiske verdier og samisk kultur og tradisjoner
  • Er å kartlegge kompetansebehov og iverksette tiltak som gir økt samiskspråklighet
  • Er å kartlegge og systematisere språkarbeidet rundt barn, og barnegruppen, voksen-barn, barn-barn, voksen-voksen
  • Er å utvikle språkplan med konkrete tiltak for alle i barnehagen
  • Er at ansatte, foreldre og nærmiljø er språkbevisste i barnehagehverdagen
  • Er å implementere sterke språkmodeller og pedagogiske prinsipper for samiske barnehager disse er med på å støtte språkarbeidet i barnehagen

 

Gratis foreldrebetaling

Barnehageeier får dekket foreldrebetalingen i samiskspråklige barnehager og avdelinger fra 1.august 2023. Foreldrebetalingen blir refundert etter søknad. Refusjonen gis på grunnlag av kommunens/barnehageeiers beregning av foreldrebetaling. Beregningen skal gjøres etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.