Samisk forvaltningskommune

Samisk språkforvaltningsområde består sammenlagt av 12 kommuner, der samisk og norsk er likestilt.  Kommunene i sørsamisk område som inngår i språkforvaltningsområdet er Hattfjelldal, Røyrvik, Snåsa og Røros.

Røyrvik fikk status som språkforvaltningsområde 1 januar 2013. Jfr. I hjemmel Sameloven av 12.10.2012. Siden dette året har det vært inngått treårige Samarbeidsavtaler mellom Sametinget og Røyrvik kommune. Den siste samarbeidsavtalen gjelder fra 2018 og fremover.

I henhold til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Røyrvik kommune er formålet tilrettelegging for at den samiske befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk og alle har rett til å bli betjent på samisk. 

Grunnlaget for denne Samarbeidsavtalen er Sameloven kap 3, som skal sikre innbyggerne I grunnleggende rettigheter vedrørende bruk og utvikling av sitt språk.

 

I samarbeidsavtalen er det satt opp kriterier for måloppnåelse, se artikkel 5:

- Kommunen arrangerer språkutviklingsaktiviteter til barn og unge i barnehage, skole og/ eller som fritidstilbud.

- Kommunen tilbyr samiskspråklige tiltak til befolkningen.

 

Pkt 4: Individuelle kirkelige tjenester

Etter Samelovens språkregler § 3-6 har enhver rett til kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet. (se pkt 4 under artikkel 4)

 

Pkt 5: Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser ovenfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet har rett.

• Fordele samisk kompetanse på ulike vakter og turnuser

• Hjemmetjenesten hol samiske brukere foretas med personell med samisk språk- og kulturkompetanse. 

• Det skal tilbys tolk ved konsultasjoner innen helsevesenet og med saksbehandlere.

 

Pkt 5 b: Utvidet rett til bruk av samisk innen naturforvaltning.

  • Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser ovenfor lokale og regionale offentlige
  • Naturforvaltningsmyndigheter i språk- og forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk.

Utviklingsdelen skal brukes til tiltak som vil styrke og utvikle samisk språk i Røyrvik kommune til å bli betjent på samisk.

 

Røyrvik kommune vil prioriterefølgende strategier i avtaleperioden:

• Skape flere samiske språkarenaer både ute og inne i kommunen.

• Motivere til å skaffe seg økt kunnskap innen samisk språk og kultur.

• Drive språkrevitalisering, Språkvitalisering, språkutvikling og kulturaktiviteter på skole og barnehage.

• Utvikle forskjellige arenaer der informasjon og kunnskap om samisk språk og kultur blir formidlet til barn og unge både i barnehage og skole.

• Informere og motivere foreldre og barn til å bruke samisk og velge samisk som undervisningsspråk.

• Utvikle identitetsskapende tiltak.

• Videreføre eksisterende og utvikle nye dokumentasjon- og formidlingsprosjekt.

I forbindelse med Samarbeidsavtalens strategier blir det utarbeidet treårige utviklingsplaner som Sametinget finansierer. 

Du kan lese mer om Samarbeidsavtalen her på hjemmesiden. 

 

Vi som jobber på språkforvaltningen er:

Berit Ellen Gaino Jåma, Konsulent (50%), tel: 468 06 489

Maidi P. Steinfjell, Språkkonsulent (100%)

Ole Mathis Gaino, Fagarbeider (100%)