Informasjon om koronavirus

Så langt ingen smittede i Røyrvik.

Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt med legekontoret tlf 743 36 342 eller legevakt tlf 116 117 for å avtale testing. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. Legekontorets telefontider er mandag, onsdag og fredag kl 9-11, tirsdag og torsdag kl 9-15.

Spørsmål om innreise til Norge, ring politiet på tlf 02 800

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Samisk forvaltningskommune

Samisk forvaltningskommune

Samisk språkforvaltningsområde består sammenlagt av 12 kommuner, der samisk og norsk er likestilt.  Kommunene i sørsamisk område som inngår i språkforvaltningsområdet er Hattfjelldal, Røyrvik, Snåsa og Røros.

Røyrvik fikk status som språkforvaltningsområde 1 januar 2013. Jfr. I hjemmel Sameloven av 12.10.2012. Siden dette året har det vært inngått treårige Samarbeidsavtaler mellom Sametinget og Røyrvik kommune. Den siste samarbeidsavtalen gjelder fra 2018 og fremover.

I henhold til samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Røyrvik kommune er formålet tilrettelegging for at den samiske befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk og alle har rett til å bli betjent på samisk. 

Grunnlaget for denne Samarbeidsavtalen er Sameloven kap 3, som skal sikre innbyggerne I grunnleggende rettigheter vedrørende bruk og utvikling av sitt språk.

 

I samarbeidsavtalen er det satt opp kriterier for måloppnåelse, se artikkel 5:

- Kommunen arrangerer språkutviklingsaktiviteter til barn og unge i barnehage, skole og/ eller som fritidstilbud.

- Kommunen tilbyr samiskspråklige tiltak til befolkningen.

 

Pkt 4: Individuelle kirkelige tjenester

Etter Samelovens språkregler § 3-6 har enhver rett til kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet. (se pkt 4 under artikkel 4)

 

Pkt 5: Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser ovenfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet har rett.

• Fordele samisk kompetanse på ulike vakter og turnuser

• Hjemmetjenesten hol samiske brukere foretas med personell med samisk språk- og kulturkompetanse. 

• Det skal tilbys tolk ved konsultasjoner innen helsevesenet og med saksbehandlere.

 

Pkt 5 b: Utvidet rett til bruk av samisk innen naturforvaltning.

  • Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser ovenfor lokale og regionale offentlige
  • Naturforvaltningsmyndigheter i språk- og forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk.

Utviklingsdelen skal brukes til tiltak som vil styrke og utvikle samisk språk i Røyrvik kommune til å bli betjent på samisk.

 

Røyrvik kommune vil prioriterefølgende strategier i avtaleperioden:

• Skape flere samiske språkarenaer både ute og inne i kommunen.

• Motivere til å skaffe seg økt kunnskap innen samisk språk og kultur.

• Drive språkrevitalisering, Språkvitalisering, språkutvikling og kulturaktiviteter på skole og barnehage.

• Utvikle forskjellige arenaer der informasjon og kunnskap om samisk språk og kultur blir formidlet til barn og unge både i barnehage og skole.

• Informere og motivere foreldre og barn til å bruke samisk og velge samisk som undervisningsspråk.

• Utvikle identitetsskapende tiltak.

• Videreføre eksisterende og utvikle nye dokumentasjon- og formidlingsprosjekt.

I forbindelse med Samarbeidsavtalens strategier blir det utarbeidet treårige utviklingsplaner som Sametinget finansierer. 

Du kan lese mer om Samarbeidsavtalen her på hjemmesiden. 

 

Vi som jobber på språkforvaltningen er:

Berit Ellen Gaino Jåma, Konsulent (50%), tel: 468 06 489

Maidi P. Steinfjell, Språkkonsulent (100%)

Ole Mathis Gaino, Fagarbeider (100%)

Til toppen