Koronavirus

Koronatelefon:
906 02 577 -  åpen alle hverdager 09.00 – 15.30
Ingen smittede i Røyrvik. Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt gjennom Koronatelefonen eller gjennom legevakt. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. 

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Kunngjøringer

Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner oversikt over kunngjøringer og høringer i Røyrvik kommune

Her kan dere komme med innspill og/eller høringsuttalelser til planer eller få vite om spesielle hendelser. 

Røyrvik formannskap fattet i møte den 01.06.2021, sak 31/21, følgende vedtak:

  1. Røyrvik formannskap vedtar i medhold av plan og bygningslovens § 12-10 å legge «forslag til detaljregulering for Børgefjellsenteret Vest» planID 2021001, som vist i kart datert 20.04.2021, med tilhørende bestemmelser datert 20.04.2021, ut til offentlig ettersyn. Høringsperioden settes til minst 6 uker.
  2. I medhold av plan og bygningslovens § 12-14 varsles oppheving av de deler av reguleringsplan for Børgefjellsenteret, planID 2007002a, som berøres av «forslag til detaljreguleringsplan for Børgefjellsenteret Vest», planID 2021001.
Til toppen