Om skolefritidsordning (SFO) i Røyrvik

SFO drives av Røyrvik kommune, og er samlokalisert med skolen og barnehagen.

SFO tilbudet gjelder for elever 1.-4. klasse. Tilbudet er todelt på den måten at det er gratis for foreldre/foresatte med barn som må vente på skoleskyss. For resten av SFO-tilbudet må alle foreldre betale. Elever som bor i Røyrvik sentrum, går hjem etter endt skoledag, hvis de ikke har plass i SFO.

Kort beskrivelse av SFO

I opplæringsloven §13-7 står det følgende:

«Skolefritidsordningen skal legge til rette for leik, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.»

Vedtekter (PDF, 77 kB)

På SFO skal barna få

  • Fine vennskap, fellesskap og tilhørighet
  • Få utfordringer som skaper mestring
  • Oppleve likeverd og respekt
  • Få oppmerksomhet fra voksne
  • Få prøve å ta vare på seg selv innenfor de rammene som er tilpasset alder og utvikling
  • Lære sosial kompetanse gjennom leik og samspill med voksne og barn

Vi legger vekt på at barna skal få tid og ro til den frie leken, med tanke på at de skal ha/har hatt sine timer med konsentrasjon på skolen.

Opptak, oppsigelse eller endring av SFO-plass

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, Søknader kan også fremmes gjennom hele året når det finnes plass. De barn som allerede har plass trenger ikke søke på nytt.

Oppsigelse av plass må skje skriftlig innen den 15. måneden før, for å slippe å betale for neste måned.

Søknadsskjema

Administrasjon og ledelse

Enhetens overordnede ledelse består av avdelingsleder oppvekst og enhetslederen for oppvekstsentret. De pedagogiske lederne utgjør en viktig del av den totale ledelsen ved barnehagen/SFO. Det er de som til daglig leder det pedagogiske arbeidet på avdelingene.

Telefon SFO/barnehagen:

Skolefritidsordning: 468 01 350

Barnehagen: 414 38 949

Artikkelliste