Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - Utlysning for 2021

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene. 

Hva kan det søkes tilskudd til?

  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kulturog fritidsaktiviteter 
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter  
  • barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer
  • utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen. Metodene/arbeidsmodellene skal bidra til:

Hvem kan søke?

Det er offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører som kan søke.

Mer informasjon og kontaktinformasjon til Bufdir:

Regelverket

Kontaktpersoner i bufdir

Artikkelliste