Sykehjemstjenester

Sykehjemmet er et bosted hvor det gis korttidsopphold, avlastning, rehabilitering, langtidsopphold og lindrende behandling.

Tilbudet skal være forsvarlige og ivareta nødvendige helse – og omsorgstjenester. Pasienter skal gis en trygg livssituasjon og et verdig liv.

Røyrvik kommune har et sykehjem. Sykehjemmet er samlokalisert med legekontoret, helsestasjonen og fysioterapitjenesten. Flere omsorgsboliger er også i samme bygg.

Sykehjemmet har 17 plasser, hvor av to er kortidshybler og to er fortsatt definert som omsorgsleiligheter med heldøgns omsorg og pleie.

Sykehjemmet har eget kjøkken og vaskeri.

Sykehjemmet har tilsynslege en gang per uke.

Hvem kan få tjenesten?

Personer som bor, eller oppholder seg i kommunen, og som etter Lov om helse – og omsorgstjenester § 3-1 er berettiget, kan etter søknad tildeles plass i sykehjem.

Korttidsopphold:

Er et tidsbegrenset opphold på sykehjem som kan gis personer som:

 • trenger opptrening etter sykdom/skade,
 • kartlegging/utredning
 • er alvorlig syke eller døende

Avlastningsopphold :

 • kan gis til personer som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i forhold til pasienter for å forhindre utmatting hos omsorgsgiver og sikre dem nødvendig ferie/fritid.

Rehabiliteringsopphold:

 • kan gis personer som er motivert og i stand til og aktivt medvirke til egen målrettet rehabilitering.

Langtidsopphold gis til personer som:

 • Har et større omsorgsbehov enn hva som kan ivaretas i hjemmet,
 • Alvorlig syke og pleietrengende med behov for medisinsk behandling og tilsyn
 • Er demente, eller har atferd som gjør det vanskelig å bo i eget hjem.

Tjenestens innehold

Tjenesten tilpasses den enkelte ut fra tverrfaglige vurderinger

Hva kan du forvente av oss

Vi tilrettelegger for brukermedvirkning og samarbeider med deg og dine pårørende om utforming av tjenesten.

 • Du får en primærkontakt
 • Du får nødvendig helsehjelp
 • Du skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet med individuelt tilpasset omsorg.
 • Vi ivaretar dine grunnleggende behov
 • Vi tilrettelegger for et skjermet privatliv og en verdig livsavslutning.
 • Dine pårørende er velkommen hele døgnet

Hva forventer vi av deg

Sykehjemmet i Røyrvik Kommune skal som institusjon har tilbud om øyeblikkelig hjelp plass både for somatiske og psykiske utfordringer. Dette er et tilbud  som alle kommuner er forpliktet til å ha.

 • At du og dine pårørende samarbeider med oss om utførelsen av tjenesten og gir nødvendig informasjon
 • At du sier ifra hvis det er noe du ikke er fornøyd med slik at vi kan forbedre våre tjenester.
 • At du ved langtidsopphold tar med egne møbler til rommet for å gjøre det hyggelig for deg selv. Vi har kun seng og nattbord på rommene som standard.

Betaling

Satsene for korttidsopphold fastsettes etter veiledende bestemmelser av kommunestyret i Røyrvik kommune. Avlastning er gratis. Dersom det er innvilget omsorgslønn vil avlastning medføre trekk i aktuell periode. Kostnad for langtidsopphold fastsettes etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon.