Hjemmesykepleie

Hjemmetjenesten skal bidra til nødvendig helsehjelp og ivaretakelse av grunnleggende behov slik at du kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

Hvem kan få tjenesten

Personer som oppholder seg i kommunen, og som er berettiget tjenester etter Lov om helse – og omsorgstjenester § 3-1 kan tildeles tjenesten. Søkeren må selv ønske tjenesten.

Ved akutt behov for hjemmetjeneste i helg eller på kveld/natt, kan tjenesten etter avtale gis før søknaden er levert og behandlet.

Hva kan du forvente av oss

 • Vi gir deg informasjon, råd og veiledning ved behov
 • Vi samarbeid med deg om utforming av tjenesten og plan for innholdet. Dette blir dokumentert i vårt journalsystem Profil.
 • Tjenesten vil bli fortløpende vurdert og vil økes eller reduseres etter behov
 • Vi overholder vår taushetsplikt
 • Vi fatter vedtak som sier hvilke tjenester vi vurderer som nødvendige for deg
 • Du opplever å bli ivaretatt og respektert

Hva forventer vi av deg

 • At du tillater tilpasning av nødvendige hjelpemidler i hjemmet
 • At du tar kontakt ved behov og sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med
 • At du samarbeider med oss om utførelsen av tjenesten og gir oss nødvendig informasjon
 • At du som røyker inne ikke gjør dette mens ansatte er til stede
 • At du som har husdyr er forberedt på at ikke alle ansatte ønsker nærkontakt med dyr

Vi trenger også et godt samarbeid med pårørende slik at pasienten/brukeren kan få et trygt og sosialt tilbud der det er avklart hva pasienten/brukeren selv kan utføre, hva pårørende kan bidra med og hva tjenesten kan yte.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
Etter en faglig og individuell vurdering finner vi det helsetilbudet som passer best for deg.

Din søknad blir behandlet av koordinerende enhet.

Betaling

Det er ingen egenandel for besøk av hjemmesykepleien. 

Søknadskjema og/eller samtykkeskjema for helse og omsorgtjenester