Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Formålet med BPA er å gi personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse. Mer informasjon finnes i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d.

Praktisk bistand omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i husholdningen, og personlig stell. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

Praktisk bistand kan også omfatte opplæring, slik at du som mottar personlig assistanse får hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål.

Eksempel på praktisk bistand kan for eksempel være:

  • hjelp til innkjøp av mat
  • matlaging
  • vask av klær og bolig
  • snømåking
  • hjelp til egenomsorg

Hvem kan få tjenesten

Du har rett til praktisk bistand hvis du er avhengig av hjelp til egenomsorg eller hjelp til å klare dagliglivets gjøremål. Når du søker om tjenesten vil kommunen vurdere hva du kan gjøre selv, og hva du trenger hjelp til.

For å ha rett til å få bistanden organisert som BPA må du være under 67 år, ha behov for bistand ut over 2 år og mer enn 32 timer per uke. Er hjelpebehovet ditt mellom 25 og 32 timer per uke, har du rett til BPA dersom kommunen ikke kan dokumentere at BPA-organisering vil være vesentlig dyrere for kommunen sammenliknet med de ressurser kommunen ellers ville brukt på tjenestetilbud til deg.

Hva kan du forvente av oss

Kommunen vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker vurdere om det skal tilbys tjenester i form av BPA.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget BPA eller ikke. Vedtaket skal være begrunnet, og inneholde informasjon om klageadgang og klagefrist

Hva forventer vi av deg

  • Ta kontakt med kommunen  dersom du trenger mer informasjon eller veiledning.
  • Når praktisk bistand og opplæring organiseres som BPA, er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.
  • Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage.

    Klagen sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Betaling

Bistand til, og opplæring i, personlig stell og egenomsorg skal være gratis. For annen praktisk bistand og opplæring kan kommunen ta en egenandel.