Aktivitetskontakt

Aktivitetskontakt skal bidra til at den enkelte får mulighet til en aktiv og meningsfull fritid sammen med andre.

Du kan søke om aktivitetskontakt hvis du er avhengig av hjelp til å få en meningsfull fritid, sosialt nettverk og å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

En aktivitetskontakt kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. Ordningen er fleksibel og det er dine ønsker, behov og forutsetninger som avgjør hvor du og støttepersonen møtes og hva dere gjør sammen.

Hvem kan få tjenesten

Barn, ungdom, voksne og familier som har behov for støtteperson på grunn av:

  • Funksjonshemming
  • Alder
  • Sosiale utfordringer
  • Det er dine og ev. din families behov som er avgjørende ved tildeling av støtteperson. Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støtteperson eller ev. andre tjenester.

Hva kan du forvente av oss

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om støtteperson, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Hva forventer vi av deg

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen

Søke om aktivitetskontakt

Send inn kontaktskjema, så tar vi kontakt

Kontaktskjema