Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Barkoeh gaavnoes

Barkoeh gaavnoes

Buerie båeteme / buerie bueteme barkoem ohtsedh Raarvihken tjïeltesne.

- jielijes voenge

Raarvihken åålmeh-miehtjien tjïelte vijrenohkine jïh åajvah daebpene vijredh jïh gööledh.  Laategh gusnie tjoevkh jïh gïerestimmiedeava Byrkijenjarngesne.

Raarvihken tjïelte lea reeremetjïelte (guektien gïelen tjïelte) ulmine dam åarjel saemien gïelem jïh kultuvrem evtiedidh. Raarvihken tjïelten buerie kultuvre jïh siebriejieleme. Tjïelten buerie skuvle jïh maanagïertefaaleldahkine, jïh maahta hijven byjjenimmiem faaledh.

 

Raarvihke tjïelte- mejtie dov bööremes veeljeme.

Barkoe laaken- jïh njoelkedasselaaken mietie jïh tariffelatjkoen mietie 2 % KLP: sne. Raarvihken barkijepolitihkeles ulmine, guktie sïjhtebe dovne noere jïh båarasåbpoe barkijh utnedh, nyjsenæjja ålmah utnedh jïh joekehth kultuvrevåaromem utnieh.

Aellieh vïhtesjimmide daelie seedth, menh dijph meatan jis barkoegoeredallese båatah. Syökemelæstoe maahta byjjes sjïdtedh jalhts syökije vaajtele tjeakoes dam utnedh. Vuartesjh off. laake §25.

 

Ohtsemegoere barkoe gaavnoes

Barkoeh gaavnoes

(orre ohtsememierie gaajhkide barkojde lea 15.06.20)

Til toppen