Raarvihken gærhkoe

Raarvihken gærhkoe lea Raarvihken sogn:sne Namdaelien prosti:sne.

Raarvihkesne moeregærhkoe jïh bigkesovvi jaepien 1901. Guhkies gærhkoe jïh gærhkosne 180 sijjieh. Gærhkoen arkitekte lij O. Alfstad.

 

Arne Hanssen  

Raarvihken blåmmafoente; konto:  4448.47.04071

Raarvihken gærhkoe 1901 raejeste.

Daate gærhkoe lea guhkies guktie dennie boelhkesne gærhkojde bigkin jïh tseagkarinie jallese jïh kovre loksese. Arkitekte O. J Alstad moeregærhkoem guvviedamme. Dïhte Nyvijkeste Raarvihkesne jïh lij snahkere. Gærhkoem dovne sjisjnjelh jïh bæjngolen orreseehtesovveme. Medtie jaepien 1965, dle orre rehpie bïejesovvi jïh tseagkeren biejjiegietjiem orrestovvi. Seamma aejkien vïegkide sjisjnjelh molseme jïh gærhkoen tjïehtjele orre klaerieh åadtjoeji, arkitekte Arne Aursand dam darjoji.

Gærhkoen tjïehtjelisnie tseagkere.  Giedtsebe jïh gåevie/goengere kovrine. Gallerije mij lea ålkoeoksen bijjelen stueriedamme jaepien 1926 orre orgelinie. Håalemestovle mij lea 1901 raejeste lij aalkoeraejeste möölesovveme, menh jaepien 1938 dam lohteme, jïh daan biejjien veelkeslaaketje jïh seammalaakan möölesovveme goh dïhte kristeme- plihkegaerie.

Jaepien 1938 Roar Matheson Bye dam gåalmede aalhtereguvviem mööli. Goengeren gårrabielesne   guvvie Jesusistie jïh engkelistie Getsmanesne, daate guvvie 1850 taalen raejeste, mij maahta aalhteren guvvie dennie båeries gærhkosne orreme. Dennie goengeren åelkiesbielesne dle guvvie prosteste Hans P.S Krageste medtie 1900 raejeste, mij dejnie voestes gærhkojne 1828 taalen barki.

Gaaltijh:

NIKU:n gærhkoetjaalege

Barkijibïevnesh:

Gærhkoen åelie Catarina Utsi

Telefovne  958 62 891 , e-påaste: kirkeverge@namsskogan.kirken.no

Gærhkoen deanere Arne Hanssen

E-påaste: kirketjenerroyrvik@outlook.com