Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å fortsatt hindre spredning av smitte i bygda vår, oppfordres alle med tegn til forkjølelse eller ikke føler seg i form om å holde seg hjemme og unngå offentlige steder, som f.eks butikk, møter, arbeid og skole. Ta kontakt på koronatelefon eller legekontor for spørsmål og eventuell testing. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Koronatelefon 906 02 577

 

Ålkoe-eejehtimmie

Ålkoe-eejehtimmie

Dajvh Raarvihkesne

Raarvihke tjïelte lea miehtjiedajve gusnie maehtede vaanterdidh.

Byrkijen åålmehmiehtjiedajve

Tjïelten miehtjies dajve mij Noerhtelaanten raajan jåhta. Vielie bïevnesh åålmehmiehtjiedajven bïjre daesnie gaavnh.

 

Byrkijen jarnge

Byrkijen jarngen bïjre baalkah jïh laategh.

 

Mïerhkesjamme baalkah

Bïjre tjïeltem mïerhkesjamme baalkah. Bïevnesh daej bïjre gaavnh daesnie.

Til toppen