Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Kaarhth

Tjïelten kaarhth

 Gaavnh dam tjïeltem jallh sijjiem

Gaavnh dam sijjiem maam sïjhth vuartasjidh. Dïedth + jallh – båaloem vöölemes åelkiesbielesne, jallh dïedth Shift-båalam seamma aejkien bïejh “snjearam” jïh gïesh guktie njielje- raedtiem bijjelen dam sijjiem maam sïjhth vuartasjidh.

Datne maahtah aaj ohtseme-funksjovnem “meny” båalam nuhtjedh mij lea bijjemes gårrabielesne. Dïedth “Meny” jïh dan mænngan “veeljh tjïeltem”.

 

Gaavnh aamhtesekaarhtem

Gosse leah dam nieljeraedtiem nuekies geaseme, dle maahtah joekehth aamhtesekaarhth jallh kaarhtelaagh bïejedh. Dïedth båalam “kaarhtelaagh” maam gaavnh bijjemes  dennie gårrabielesne. Dellie kaarhtelaagem åelkiesbielesne gaavnh.  Guktie kaarhtelaagide rïhpestidh, dle tjoerh diedtedh magkerem kaarhtelaagem sïjhth utnedh.

 

Gåhkoem jallh areaalem kaarhtesne mïetestidh

Dïedth båalam “Meny” jïh gaavnh “Mål kart”. Dellie göökte veeljemh åadtjoeh: gåhkoe jallh areaale. Veeljh jïh aelkesth mïetestidh dam kaarhtem.

 

Guvvedh kaarhth

Kaarhten dïrregh guktie maahtah sïevh, polygovne, gievliem, nieljeraedtiem, tsiehkieh jïh teeksth kaarhtese guvviedidh. Dïedth “Meny” båaloem jïh dan mænngan « tegn kart». Dellie orre menybåala båata åelkiesbielesne dennie kaarhtesne, gusnie maahtah veeljedh guktie vaajtelh guvviedidh.

 

Printedh

Menybåalan nuelesne dle maahtah dam guvviem printedh.

Til toppen