Koronavirus

Vi har ingen registrerte smittede i Røyrvik i dag. For å hindre en evt spredning av smitte i bygda og for å kunne gi god behandling er det ønskelig å teste alle med mistenkt smitte i Røyrvik. Vi har god testkapasitet og kan ta mange flere tester ved behov.

Viktige telefonnummer Koronainformasjon  Pressemeldinger

Ved behov vil Røyrvik kommune benytte varsling 24!

 

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune

Røyrvik Formannskap vedtok den 12.05.2020 å legge ut planforslaget til ny arealdel til offentlig ettersyn. Høringsfristen gikk ut 1. juli 2020 og her ligger forslaget som har vært til offentlig ettersyn. 

Formannskapets vedtak

Røyrvik formannskap fattet i møte den 12.05.2020, sak 38/20 følgende vedtak:

  1. I medhold av plan og bygningslovens § 11-14 vedtar Røyrvik formannskap å legge planforslaget «Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune 2018 – 2030, planID 2017001», som vist i plankart og bestemmelser, vedlegg 2 og 3, ut til offentlig ettersyn.
  2. I medhold av plan og bygningslovens § 12-14, jf. plan og bygningslovens § 12-10 varsles oppheving av reguleringsplan for Røyrvik sentrum, vedtatt 04.12.2009, planID 2009003.
  3. Høringsfrist settes til minimum 6 uker.

Intensjonen med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i Røyrvik kommune i tråd med nasjonale og regionale føringer. Planforslaget som nå legges frem baserer seg på planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn i 2018. De endringer som er gjort er basert på merknader/innsigelser som kom i forrige høringsrunde.

Planforslaget

Under finner du de ulike dokumentene i planforslaget:

 

Digitalt kart finnes på kommunekart. 

Kommunekart

Til toppen