Kunngjøring av forslag til kommunal planstrategi 2024-2027

Røyrvik kommune skal i kommunestyremøte 1. oktober 2024 sluttbehandle “Kommunal planstrategi for Røyrvik kommune 2024-2027”.

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.

Røyrvik kommunestyre vedtok 18. juni at kommunedirektørens forslag til planstrategi skal kunngjøres i minst 30 dager, jfr. plan- og bygningsloven § 10-1. Hensikten med kunngjøringen er å motta innspill til planstrategien før endelig behandling 1. oktober. 

Forslaget til planstrategien for 2024-2027 kan du lese her. (PDF, 3 MB)

Andre relevante dokumenter knyttet til planstrategien:

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023-2027 (PDF, 4 MB)

Høringsutkast regional planstrategi 2024-2027, Trøndelag (PDF, 2 MB)

Kommuneplan Røyrvik

Røyrvik kommune ber om at innspill til planstrategien sendes på e-post til postmottak@royrvik.kommune.no eller med brev til Røyrvik kommune, postmottak, Røyrvikveien 5, 7898 Limingen.

Frist for innspill til planstrategien settes til 1. september 2024.