Kunngjøringer

Høring - detaljregulering Joma Gruver

Røyrvik formannskap behandlet i møte den 09.11.2021, sak 50/2021, forslag til detaljregulering for Joma gruver og det ble fattet følgende vedtak:

 1. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar Røyrvik formannskap å sende forslag til detaljreguleringsplan for Joma gruver med tilhørende bestemmelser, datert 31.05.2021, planID 50432018001, på høring. Høringsfrist i saken settes til minimum 12 uker.
 2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 varsler Røyrvik formannskap arbeidet med oppheving av de deler av reguleringsplan for Joma Industriområde, planID 1997001, som blir berørt av det nye planforslaget.
 3. Røyrvik formannskap krever at selskapet gjennomfører en ny KU med tema – Vannforurensning. Røyrvik formannskap mener denne problematikken ikke er godt nok svart opp i den allerede fremlagte saken, og vil be selskapet utrede en mere detaljert beskrivelse på hvordan man ivaretar denne utfordringen med mulig forurensning til våre vassdrag. En ny KU må ferdigstilles senest 4 uker før høringsfrist i saken og sendes ut til alle berørte høringsinstanser som et tillegg i saken

Planforslaget legger opp til ny gruvedrift i området ved Joma i Hudningsdalen.

Høringsdokumenter 

 1. Dokumentliste (PDF, 91 kB)
 2. Planbeskrivelse (PDF, 11 MB)
 3. Plankart dagbrudd (PDF, 4 MB)
 4. Plankart industriområde (PDF, 5 MB) 
 5. Planbestemmelser  (PDF, 188 kB)
 6. ROS-analyse (PDF, 2 MB)
 7. Konsekvensutredning naturmangfold (PDF, 7 MB)
 8. Konsekvensutredning landskap, kulturarv og friluftsliv (PDF, 20 MB)
 9. Delrapport fagtema reindrift (PDF, 5 MB)
 10. Delrapport støy (PDF, 11 MB)
 11. Delrapport støv (PDF, 2 MB)
 12. Status for vannkvalitet i vassdrag ved Joma Gruver (PDF, 15 MB)
 13. Datarapport akvatisk miljø (PDF, 11 MB)
 14. Datarapport forurenset grunn på industriområdet (PDF, 16 MB)
 15. Transportutredning av mottakshavn (PDF, 4 MB)
 16. Tilstandsvurdering fylkesveier 773, 7024 og 7028 (PDF, 4 MB)
 17. Konsekvensutredning deponering av avgangsmasser (PDF, 6 MB)
 18. Konsekvensutredning samfunnsmessige forhold (PDF, 4 MB)
 19. Vurdering vannforsyning (PDF, 679 kB)
 20. Notat konsekvenser for utmarksbasert næring - jakt, fiske og friluftsliv på gnr 73, bnr. 1 og 9 (PDF, 2 MB)
 21. Flomfarevurdering (PDF, 5 MB)
 22. Datarapport - Geotekniske grunnundersøkelse (PDF, 7 MB)
 23. Geotekniske vurderingsrapport (PDF, 11 MB)
 24. Samlet saksfremstilling
 25. Tekniskt PM Koncept landdeponi_Golder (PDF, 2 MB)
 26. Tekniskt PM Konceptuell vattenrening_Golder (PDF, 327 kB)

Merknader

Eventuelle merknader i saken sendes enten i post til Røyrvik kommune, Røyrvikveien 5, 7898 Limingen

eller elektronisk på e-post eller elektronisk skjema.

Høringsfrist i saken settes til 23.02.2022.

For nærmere informasjon om planforslaget ta kontakt med saksbehandler. 
 

Til toppen