Ledige stillinger

Samisk språk og kulturleder 100 % fast stilling

Det er 100 % fast stilling som leder for kultur, samisk forvaltning og språksenter - Gïeleaernie.

Søknadsfrist 30. juni


 

Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune har siden 2013 hatt status som samisk språkforvaltningsområde. Formålet er tilrettelegging for at den samiske befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk, og gi alle rett til å bli betjent på samisk. 
I den sammenheng ble det samiske språk- og kultursenteret Gïeleaernie åpnet.  Språksenteret jobber med å tilrettelegge for at den samiske befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk og kultur.
Gïeleaernie er en møteplass der språket og kulturen skal synligjøres gjennom ulike aktiviteter, prosjekter og seminarer. 
Samisk avdeling er underlagt avdelingen Oppvekst og samfunnsutvikling. 

Hvem er du? 
Vi søker deg som er tydelig i ditt lederskap. Du som ønsker å utvikle kommunens samiske tjenester og kulturtilbud, samt bevare det samiske språket og den samiske og norske kulturen i hele kommunen. Du må ha en god innsikt i de samiske samfunnsforholdene og ha samisk språk- og kulturkompetanse. Du må være positiv, inkluderende og drivende.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
 
Organisasjonen er i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 

Om arbeidsgiveren: 
Med vel 450 innbyggere er Røyrvik kommune den minste kommunen i Trøndelag målt i folketall, men har et stort geografisk område med plass til enda flere. 
Vi har et rikt kulturliv, hvor frivilligheten står sterkt og vi har gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter. 
Sørsamisk kultur og næringsutøvelse er en viktig ressurs for Røyrvik som lokalsamfunn, og reindrift utgjør den største primærnæringen i kommunen. Vi har vært forvaltningskommune for samisk språk siden 2013. 
Røyrvik kommune er en omstillingskommune, hvor vi har store ambisjoner for næringsutvikling og bolyst. Vi er også vertskapskommune for flere fritidsinnbyggere. 
Vi samarbeider med flere av våre nabokommuner og bygger kompetanse og fagmiljø på tvers av kommunegrenser. 
Vi vil til enhver tid ha fokus på å fornye, forenkle og forbedre tjenesten til innbyggerne. Som et ledd i dette er vi i gang med leder og organisasjonsutviklingsprosjekt for å nå disse målene og kunne være rigget til å levere de beste tjenestene for våre innbyggere. 


Stillingens arbeidsområde: 
•    Skape en attraktiv samisk møteplass. Samt å synligjøre og styrke det sørsamiske språket og kulturen.
•    Skape et godt kulturtilbud
•    Tilrettelegge og arrangere aktiviteter og prosjekter på språksentret og/eller i samarbeid med
      samisk forvaltning.
•    Lage tre årlige aktivitetsplaner, utarbeide og tilrettelegge ulike prosjekter på språksentret.
•    Saksbehandling i Elements, rapporterings- og økonomiansvar i forhold til språksentret og
      ved ulike prosjekter. 
•    samarbeide med Frivilligsentralen
•    Ansvarlig for kulturaktivitetene 
•    Søke øremerkede midler, prosjektmidler
•    Rapportering (kvartalsvis) og regulering (1-2 ganger pr. år). Dette i samarbeid med leder.
•    Årsmelding- regnskap. Dette i samarbeid med leder.

Kvalifikasjoner: 
•    Må ha praktisk erfaring fra, og kunnskap om samisk språk- og kultur
•    Ha god kjennskap til det samiske samfunnet/samfunnsforholdet
•    Ha god økonomisk innsikt 
•    Være kreativ, positiv, drivende og inkluderende
•    Være sosial og ha god kommunikasjonsevne

Samarbeidsevne, gjennomføringsevne og fleksibilitet er viktige egenskaper.
Personlig egnethet vil bli vektlagt ved utvelgelse. 

Lønns- og tilsettingsvilkår: 
•    Lønn etter avtale
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
•    Et godt og tilrettelagt fritidstilbud
•    Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det fortutsettes i tillegg noe bruk av egen bil.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk 
plassering. 
  
Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. AML § 14.3 og HTA kap. 1 § 2.3

Søknaden sendes: 
Søknad på stillingen sendes elektronisk via Røyrvik kommunes Hjemmeside www.royrvik.kommune.no 
 
Tiltredelse: Snarest          Søknadsfrist: 30.06.22

 
Kontakter: 
Ellinor Jåma, kommunedirektør tlf.: 916 13 460, e-post Ellinor.Jama@Royrvik.kommune.no  
  
Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. 

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25. 
 

Til toppen