Konsulent ved samisk forvaltning for språkarbeid, 100 % fast stilling.

Forvaltningsoppgavene er i hovedsak knyttet til arbeid som følge av
samelovens språkregler.

Røyrvik kommune er forvaltningskommune for samisk - åarjel-saemien. I tillegg driver
kommunen et språksenter - Gïelearnie, begge er organisert innenfor enheten samisk
og kultur. 

Da kommunen ble innlemmet i forvaltningsområdet og språksenteret ble opprettet fattet
kommunestyret et vedtak om målgruppen for kommunens arbeid skal være rettet mot alle
innbyggere. Senere er dette formulert i følgende visjon: 

Røyrvik kommune vil gi alle et økt og positivt forhold til sørsamisk språk og kultur.

Enheten skal være til hjelp og støtte for hele organisasjonen. I tillegg skal enheten
drive et selvstendig, aktivt og utadrettet arbeid. 
Vi skal også utvikle arbeidet innenfor det samiske området videre.
For å nå dette målet søker vi etter:

Konsulent ved samisk forvaltning for språkarbeid, 100 % fast stilling.

Forvaltningsoppgavene er i hovedsak knyttet til arbeid som følge av samelovens språkregler.

Stillingens arbeidsområde:
•    Oversettingsarbeid sørsamisk – norsk
•    Bistå kommuneorganisasjonen i bruken, synliggjøringen og utviklingen av samisk
•    Bistå ved utarbeidelsen av de kommunale planer og program for og best mulig sikre at
     samisk og norsk vil bli likeverdig behandlet
•    Planlegge og iverksette samiskspråklige tiltak og språkarbeid blant kommunens ansatte
•    Forberede rapporter og andre saksdokumenter til utvalgsmøter 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingen krever et sterkt engasjement og vilje til å løfte det samiske språk.
Gode kunnskaper i åarjel-saemien, så vel muntlig som skriftlig er nødvendig.
Disse kunnskaper kan være opparbeidet gjennom praktisk bruk, så vel som gjennom studier. 

Stillingen krever god evne til internt samarbeid og koordinering. 
Flere av oppgavene knyttet til stillingen er tidsavgrenset og prosjektbasert. Derfor vil
kunnskaper og erfaringer fra strukturert og nøyaktig arbeid bli vektlagt.
Det samme gjelder for kunnskaper i saksbehandling og informasjonsteknologi.

Vi kan tilby
•    Tarifflønn
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
•    Gratis barnehage med kontinuerlig inntak
•    Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil
      i tjenesten.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknaden sendes: 
Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside
www.royrvik.kommune.no

Tiltredelse: snarest
Kontakt:
Sten Jønsson, enhetsleder kultur og samisk, tlf.: 975 77 733 sten.erling.jonsson@royrvik.kommune.no

Søknadsfrist: 15.10.23

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. Offentlighetsloven § 25.