Ledige stillinger

Kommunalsjef oppvekst og samfunnsutvikling, 100 % fast stilling

Det er ledig 100 % fast stilling som kommunalsjef for oppvekst og samfunnsutvikling.

Søknadsfrist 30. juni. 
 

Kommunalsjefen vil få ansvar for avdelingene Plan, drift- og eiendomsavdelingen og oppvekst og mangfold. Kommunalsjefen er direkte underlagt kommunedirektøren og inngår i ledergruppen. 

Hvem er du? 
Vi ser etter deg som er god på tydelig ledelse, og som brenner for å utvikle kommunens tjenester til det beste for innbyggerne i Røyrvik. Du må ha evne til å lede ledere og ansatte, se helheter og identifisere sammenhenger. Det forventes også at du gjør deg kjent med fagområdene på et slikt nivå at du evner å styre. 
Det er en forutsetning at du har god økonomiforståelse. Du motiveres av resultater i jobben du og medarbeiderne dine gjør, og ser det som naturlig at dere bidrar på tvers i organisasjonen. 
Du er komfortabel med å stå foran større forsamlinger, og innehar skriftlige ferdigheter til å legge fram politiske saker. Har du erfaring fra strategisk ledernivå vil det være en styrke. 
 
Organisasjonen er i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Er du i tillegg mann oppfordrer vi spesielt deg til å søke. Er du glad i friluftsliv og engasjert i et aktivt kulturliv, da bør du lese videre. 
 
Om arbeidsgiveren: 
Med vel 450 innbyggere er Røyrvik kommune den minste kommunen i Trøndelag målt i folketall, men har et stort geografisk område med plass til enda flere. 
Vi har et rikt kulturliv, hvor frivilligheten står sterkt og vi har gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter. 
Sørsamisk kultur og næringsutøvelse er en viktig ressurs for Røyrvik som lokalsamfunn, og reindrift utgjør den største primærnæringen i kommunen. Vi har vært forvaltningskommune for samisk språk siden 2013. 
Røyrvik kommune er en omstillingskommune, hvor vi har store ambisjoner for næringsutvikling og bolyst. Vi er også vertskapskommune for flere fritidsinnbyggere. 
Vi samarbeider med flere av våre nabokommuner og bygger kompetanse og fagmiljø på tvers av kommunegrenser. 
Vi vil til enhver tid ha fokus på å fornye, forenkle og forbedre tjenesten til innbyggerne. Som et ledd i dette er vi i gang med leder og organisasjonsutviklingsprosjekt for å nå disse målene og kunne være rigget til å levere de beste tjenestene for våre innbyggere. 
 
Stillingens arbeidsområde:  
Avdelingen består av driftspersonell for alle bygg og anlegg i kommunen, samisk og mangfolds avdeling, oppvekstavdeling og administrasjon knyttet til avdelingens oppgaver.  
 
Avdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Røyrvik kommunes bygninger, tekniske anlegg og utearealer. I tillegg har avdelingen ansvaret for kommunens landbrukstjeneste og en rekke andre tjenester til kommunens innbyggere, tilsatte og besøkende. Samisk og mangfolds avdeling har oppgaver innen forvaltningskommunen for samisk språk og kultur, mens oppvekstavdelingen har ansvar for barnehage og skole.  
 
Språksenteret Gïelearnie jobber med å tilrettelegge for at den samiske befolkningen skal kunne bevare og utvikle sitt språk og kultur. Gïeleaernie er en møteplass der språket og kulturen skal synligjøres gjennom ulike aktiviteter, prosjekter og seminarer.  
 
Avdelingen har ansatt enhetsledere og fagledere med ansvar for ulike ansvarsområder.  
 
Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar: 
•    Du rapporterer direkte til kommunedirektøren 
•    Som kommunalsjef får du en sentral rolle i utvikling av kommunen vår,
      og du vil inngå som en av to kommunalsjefer i 
      kommunedirektørens ledergruppe.  
•    Oppfølgingsansvar for ledere i virksomheten 
•    Personalansvar 
•    Oppfølging av interkommunale tjenester innen fagområdet 
•    Lede undervisnings- og læringsarbeidet ved å ha målrettet søkelys 
     på pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid 
•    Saksbehandler for politisk organ 
•    Planansvarlig 
•    Bidra til tverrfaglig samarbeid 
•    Sikre økonomistyring og at ressurser utnyttes best mulig 
•    Riktig kapasitet og nivå på tjenester innenfor eget virksomhetsområde 
•    Relevant kompetanse med sterke fagmiljøer, god ledelse samt
     god intern kontroll 
•    Etablering av nettverk og utvikling av eksterne relasjoner og samarbeid,
     for eksempel med andre kommuner, utdanningsinstitusjoner, sykehus og andre 
 
Kvalifikasjoner: 
•    Høyere relevant utdanning, minimum bachelornivå 
•    Formell kompetanse innen økonomi og ledelse, helst fra kommunal sektor 
•    Bred ledererfaring 
•    God forståelse for politiske prosesser 
•    Selvstendighet med høy grad av gjennomføringsevne 
•    Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk 
•    Erfaring fra et av tjenesteområde er en fordel, men ikke et krav 
•    Erfaring fra prosess- og prosjektledelse 
•    God forståelse av planprosesser og medvirkning, både internt og eksternt 
•    God digital forståelse 
•    Kreativ med tanke på å samordne aktiviteter til en velfungerende og
     brukervennlig avdeling, samtidig utvikle et godt daglig arbeidsmiljø 
•    Tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt. 
•    Betydelig innsikt og erfaring fra politiske prosesser og god forståelse
     for skjæringspunktet politikk/administrasjon.
•    God rolleforståelse 

Personlige egenskaper:  
•    Lagbygger 
•    God på personalpolitikk 
•    Evne til å skape gode relasjoner både eksternt og internt 
•    Motiverende og inkluderende med godt blikk for flerfaglig samarbeid 
•    Effektiv, stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft 
•    Gode samarbeidsevner 
•    Etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig og målrettet 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelse.

Vi tilbyr: 
•    Lønn etter avtale 
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger 
•    En stilling med stor innflytelse og utviklingsmuligheter 
•    Mulighet for kompetanseheving innen samisk språk og kultur 
•    Leder, kultur og organisasjonskulturutviklings program 
•    En sentral rolle i utvikling av kommunen vår 
•    Et godt tilrettelagt fritidstilbud 
•    Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det forutsettes i tillegg noe 
      bruk av egen bil i tjenesten. 
•    Før tilsetting må gyldig politiattest framlegges. 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 
 
Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt. 
 
Søknaden sendes: 
Søknad på stillingen sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside www.royrvik.kommune.no 
 
Tiltredelse: Snarest          Søknadsfrist: 30.06.22

 
Kontakter: 
Ellinor Jåma, kommunedirektør tlf.: 916 13 460, e-post Ellinor.Jama@Royrvik.kommune.no  
  
Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. 


Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25. 
 


 

Til toppen