Informasjon om koronavirus

Så langt ingen smittede i Røyrvik.

Har du symptomer på korona, må du ta test. Ta kontakt med legekontoret tlf 743 36 342 eller legevakt tlf 116 117 for å avtale testing. Testen blir utført i lokalene til legekontoret og foregår etter avtale. Legekontorets telefontider er mandag, onsdag og fredag kl 9-11, tirsdag og torsdag kl 9-15.

Spørsmål om innreise til Norge, ring politiet på tlf 02 800

Viktige telefonnummer Koronainformasjon Vaksinering

Ledige stillinger

Gåhtjomesæjjasadtjh/vikaarijh Raarvihken tjïeltesne

Raarvihken tjïelte almetjh uhtsieh man sijhtieh sæjjasadtjelæstosne tjåadtjodh.

Daej goevtesisnie gåhtjomesæjjasadtjh ohtsebe:

Byjjenimmie- jïh ektie gellievoete, Healsoe jïh håksoegoevtesisnie, jïh Soejkesje-, burriejïh eekegoevtesisnie.

Daerpies aaj skuvlesne, maanagiertesne, SEÖ: sne, saemien goevtesisnie, voereshïejmesne jïh dovne hïejmeskïemtjesåjhterh, hïejmeviehkie, tjöövkesne, bïssemetjïehtjelisnie, sjeakojh jïh klahkealmetjh utnedh gïese maehtebe ringkedh jis daerpies, jïh golmesh gïese maehtebe ringkedh åenehks barkojde.

Krïevenassh vikaarijelæstosne tjåadtjodh:

  • Åenehks ohtsemem almetjebïevnesigujmie jïh gaskesebïevnesh, jïh mennie læstosne sïjhth tjåadtjodh.
  • Sedtieh CV:m, jïh dovne ööhpehtimmieh- jïh lïerehtimmievïhtesjimmieh.
  • Gaajhkesh dovnesh mah byjjenimmiejarngesne berkieh tjuerieh lientsievïhtesjimmiem vedtedh.
  • Byjjenimmiejarnge maahta viehkiehtidh ulmiem jååhkesjidh.

Almetjh mah joe læstojne tjåadtjoeh, eah daarpesjieh orreste syökedh.

Barkijh barkoem åadtjoeh tjïelten laaki, njoelkedassi jïh tariffelatjkoej mietie. Syökijh mah tuhtjieh “fortrinnsrettem “utnieh, tjuerieh dam ohtsemisnie tjaeledh. Maahta varki goevtesisnie jorkesovvedh, vg. goh permisjovne, eejehtimmieh jj, mij dorje dïhte daarpoe aaj maahta jorkesovvedh. Organisasjovne lea barre iktesth jorkestimmesne. Dan gaavhtan gaajh vihkeles dïhte syökije maahta dej barkoetïjji mietie sjïehtesjadtedh.

Barkijh barkoem åadtjoeh tjïelten laaki, njoelkedassi jïh tariffelatjkoej mietie. Syökijh mah tuhtjieh “fortrinnsrettem “utnieh, tjuerieh dam ohtsemisnie tjaeledh. Organisasjovne lea barre iktesth jorkestimmesne. Dan gaavhtan gaajh vihkeles dïhte syökije maahta dej barkoetïjji mietie sjïehtesjadtedh. 

Baalhkah tariffelaaken jïh daan biejjien pensjovneöörnegi mietie.

Seedth elektronihkeles ohtsemem:

Søknadsskjema

Maehtede barkijeåvtehkem bïeljelidh jis gyhtjelassh utnede. June Dahlen Hansson, June.Hansson@Royrvik.kommune.no, telefovne 924 72 760.

Til toppen