Ledige stillinger

BARKOEH GAAVNOES HEALSOE JÏH HÅKSOEGOEVTESISNIE RAARVIHKEN TJIELTESNE

5 x 14,08%  barkoeh hïeljide viehkine/ healsoebarkijinie/ jeatja sjïere healsoefaage ööhpehtimmine.

Raarvihken håksoejarnge lea onne jïh tryjjes skïemtjehïejme gusnie 17 sijjieh, 9 håksoegåatetjh jïh hïejmefaaleldahkem faalebe. 
Mijjieh utnebe ektiebarkoe, maahtoe jïh tråjjes barkoedåehkie lea vihkeles.
 

Maahtoeh: 
Mijjen luvnie tjoerh lyjhkedh almetjigujmie barkedh. Tjoerh maehtedh almetjigujmie barkedh mah jeatjah kulturvistie båetieh jallh jielemevuekiem utnieh jïh mah joekehth gaskesadtemenuepieh utnieh. Datne tjoerh maehtedh håksoem vedtedh, gïemhpes jïh maehtedh almetjh vuavkasjidh. Seamma aejkien tjoerh maehtedh pasijentigujmie, jeatjah barkijigujmie jïh pasijenten lïhkemesgujmie jïh jeatjah barkoedåehkiegujmie vyöhkesjadtedh.

Mijjieh barkijh ohtsebe mah maehtieh dåeriesmoeride barkosne gïetedidh jïh leah fleksijbeles guktie ibie daejrieh mij mubpien biejjien heannede. Mijjieh håhkesjibie datne mij barkoem ohtsh edtjh maehtedh mubpide dovne skreejredh jïh darjodh guktie mubpieh tråjjadieh. 

Baalhka jïh barkoevåarome:
-    Tariffebaalhka.
-    Joekoen hijven pensjovne- jïh tjirkemeöörnegh.

Daate organisasjovne sæjhta barre iktesth jorkesovvedh. Dan gaavhtan lea vihkeles dïhte barkije maahta jeatja barkoelaavenjassh dåastodh jïh jeatjah baaltebarkijh jïh organisatorihkeles sijjieh åadtjodh. 

Sjisjnjelh ohtsijh åvtelen vaaltasuvvieh. Vuartesjh barkoebyjreselaakem (arbeidsmiljøloven) § 14.3/hovedtariffavtalen kap. 1 § 2.3.

Maahtoe åarjelsaemien gïelesne jïh kultuvresne lea lissiemaahtoe, jïh sïjhtebe dejtie barkoem faaledh jis syökijh seammalaaketje maahtoem utnieh.


Seedth barkoeohtsemem: 
Seedth lektronihkeles ohtsemem Raarvihken tjïelten hïejmebielien baaktoe.
 www.royrvik.kommune.no

Aalkoe: Latjkebe dan bïjre

Sïjhth vielie bïevnesh barkoen bïjre utnedh, bïeljelh dle: 
Nina Øie Devik, goevtesen åvtehke 481 18 095, e-påaste: Nina.Devik@royrvik.kommune.no 
Kjetil Sellæg, goevtesen skïemtjesåjhtere 456 00 449, e-påaste:  kjetil.selleg@royrvik.kommune.no

Ohtsememierie: 31.01.22

Aellieh vihtesjimmide daelie seedth, menh dijph meatan jis barkoegoeredallese båatah. Syökemelæstoe maahta byjjes sjïdtedh jalhts syökije vaajtele tjeakoes dam utnedh. Vuartesjh off.laake §25.


 

Til toppen