Maanah joekehth daarpoej gujmie

Maanah joekehth daarpoej gujmie

Råajvarimmieh

Maehtebe duvteme-råajvarimmieh maanese jallh dåehkese vedtedh.

Råajvarimmieh maam Raarvihken tjïelte maahta vedtedh:

Lissie/ buerebe gïelefaaleldahkem unnebelåhkoemaanide vedtedh

Jïjnjebh barkijh maanagïertesne

Bïhkedimmieh dovne barkijidie jïh eejhtegidie

Öörnedh unnebe dåehkieh

Spesijaalepedagogihkeles viehkieh 0-6 jaepieh maanide

Bïeljelh ektievoeten åvtehkem jallh healsoesåjhterem jis vielie bïevnesh daan bïjre daarpesjh

 

Mejtie dov naan gyhtjelassh?

Til toppen