BARKOEH GAAVNOES

BARKOEH GAAVNOES

Daesnie maahtah barkoeh gaavnedh Raarvihken tjïeltesne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijjieh vaajtelibie datne barkoem Raarvihken tjïeltesne ohtsh.

- Jielijes voenge

Raarvihken åålmehmiehtjien tjïelte vijrenohkine, gusnie maehtieh vaarredh,vijredh jïh gööledh. Lïhke laategidie jïh alpijnedeavide Byrkijejarngesne. Raarvihken tjïelte lea saemien reeremetjïelte, gusnie åarjelsaemien gïele- jïh kultuvre jarngesne. Raarvihke tjïelten hijven kultuvre- jïh siebriejieleme. Tjïelten hijven skuvle jïh maanagïertefaaleldahke. Maahta dovne jearsoes jïh hijven byjjenimmiem faaledh.

Raarvihken tjïelte- mejtie dov vihkielommes veeljeme

Barkoe lea laaken, njoelkedassi jïh tariffelatjkoen mietie jïh 2 % KLP:se. Raarvihke tjïelten barkijepolitihkeles ulmieh, guktie vaajtelibie gujnh, ålmah, noere jïh båeries, joekehth kultuvrijste utnedh. Aellieh vïhtesjimmide jallh tjaatsegh seedth, menh dijph daejtie meatan jis goerehtallemasse båatah. Syökemelæstoe maahta byjjes sjïdtedh jalhts syökije vaajtele tjeakoes dam utnedh. Vuartesjh off.laake §25.

Ohtsemegoere

Barkoeh gaavnoes Raarvihken byjjenimmiejarngesne

Saemien gïele- jïh kultuvrebarkije, 100 % vikaarijebarkoe  30.06.2023 raajan menh maahta guhkebe sjïdtedh.   

 

Raarvihken tjïelte orre tjïelteåejviem byjjenïmmese jïh seabradahkeevtiedimmese ohtsede. Dïhte dam jollemes dïedtem guadta jïh lea åejvie maadthskuvlesne, maanagïertesne, kultuvresne, gellien voetesne, soejkesjisnie, burresne jïh eekesne. 

Healsoe jïh håksoegoevtese Raarvihken tjïeltesne vikaarijh 01.12.22 raejeste 31.12.22 raajan åhtsa.

100% barkoe gaavnoes lohkehtæjjine Raarvihken byjjenimmiejarngesne
Raarvihken byjjenimmiejarngesne maanagierte, skuvle 1-10 kl, SEÖ (skuvleeejehtimmieöörnege) jïh kultuvreskuvle. Skuvlesne 41 learohkh, maanagiertesne 18 maanah juekielovveme saemien- jïh daaroen goevtesisnie, jïh medtie 30 maanah kultuvreskuvlesne.
Mijjieh 21 barkijh tråjjes jïh sosijaales dåehkesne.
Daesnie barkijh jïh learohkh seamma ulmien vööste barkebe « Ektesne dejtie åvtoes tsiehkide jaksedh»

Ohtseme:

 

Golme x 100% barkoeh skïemtjesåjhterinie/såjhterinie healsoe jïh håksoegoevtesisnie Raarvihken tjïeltesne

 

GÅHTJOMESÆJJASADTJH/ VIKAARIJH RAARVIHKEN TJÏELTESNE

50% barkoe gaavnoes healsoefaagebarkijinie, barkoe fïerhten gåalmeden hïeljen. Aalkoe latjkoen mietie. 

 

PDE:sne 100% barkoe gaavnoes klahkeålmine/ gïehtelimmieoperatöörine. Daate barkoe lea klahkeålmadåehkesne jïh klahkeålmaåvtehken nuelesne.

Til toppen