Skolefritidsordning (SFO) ved Raarvihken Tjïelte/ Røyrvik Kommune

Søknadsskjema Skolefritidsordning (SFO)

Åpningstider SFO

Åpningstider: 07.00 – 16.30

Ved behov for utvidet åpningstid, kan SFO åpne 06.30.

Ferier og planleggingsdager 2017-2018SFO er ferieåpen så fremt det er minimum 3 barn som har behov. Barna skal ha minimum 4 ukers sammenhengende ferie.

SFO stenger kl: 12.00 julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. I romjula holdes det åpent etter behov.

I løpet av et barnehage-/SFO år har personalet 5 planleggingsdager, der barnehagen er stengt:

17.august, 18.august og 10. januar. De to siste planleggingsdagene er ikke planlagt, men det vil komme informasjon om den i god tid før den avholdes.

 Opptak og oppsigelse av SFO-plass

 

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, Søknader kan også fremmes gjennom hele året når det fins plass. De barn som allerede har plass trenger ikke søke på nytt. Oppsigelse av plass må skje skriftlig innen den 15. måneden før, for å slippe å betale for neste måned.

SFO - tilbudet for neste skoleår gjelder fra og med tirsdag 1. august.

ORGANISATORISKE FORHOLD:

SFO drives av Røyrvik kommune. 01.08.2015 ble barnehagen, SFO og skolen slått sammen til Røyrvik oppvekstsenter, og 21.08.2017 ble vi samlokalisert og samarbeidet mellom barnehage og SFO enda tettere. SFO blir da en del av barnehagen.

Administrasjon og ledelse:Enhetens overordnede ledelse består av avdelingsleder oppvekst og enhetslederen for oppvekstsentret. De pedagogiske lederne utgjør en viktig del av den totale ledelsen ved barnehagen/SFO. Det er de som til daglig leder det pedagogiske arbeidet på avdelingene.

Kort beskrivelse av SFO:

I opplæringsloven §13-7 står det følgende:

«Skolefritidsordningen skal legge til rette for leik, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.»

På SFO skal barna få:

  • Fine vennskap, fellesskap og tilhørighet
  • Få utfordringer som skaper mestring
  • Oppleve likeverd og respekt
  • Få oppmerksomhet fra voksne
  • Få prøve å ta vare på seg selv innenfor de rammene som er tilpasset alder og utvikling
  • Lære sosial kompetanse gjennom leik og samspill med voksne og barn

Vi legger vekt på at barna skal få tid og ro til den frie leken, med tanke på at de skal ha/har hatt sine timer med konsentrasjon på skolen.

Dagsrytmen:

06.30 SFO åpner etter avtale

07.00 SFO åpner

08.30 Frokost for SFO/bhg

09.00 – 14.35/13.40 SKOLE /aktiviteter ved ferier

14.45 Frukt

16.30 SFO stenger

 

SFO barna har med frokost selv, på dager det ikke er skole får barna frukt/lunsj.

 

SFO tilbudet gjelder for elever 1.-4. klasse. Tilbudet er todelt på den måten at det er gratis for foreldre/foresatte med barn som må vente på skoleskyss. For resten av SFO-tilbudet må alle foreldre betale. Elever som bor i Røyrvik sentrum, går hjem etter endt skoledag, hvis de ikke har plass i SFO.

Priser:

Hel plass i SFO koster inneværende år kr. 1608,- pr. mnd. Halv plass 804,- pr. mnd. (før skole eller etter skole)

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for to barn eller flere som bruker SFO.

Kjøp av enkeltdager: kr.350,-/enkelttimer: kr. 104,-

 

Telefonnummer:

Enhetsleder: 74336321

Ass. enhetsleder: 74336325

Skolefritidsordning: 74336330

Barnehagen: 74336323/ 74336324