Varsel om oppstart av planarbeid / Høring av planprogram

Kommuneplan.jpg - Klikk for stort bilde

Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig ettersyn. Det varsels også om oppstart av planarbeid. Merknader tll planprogrammet må leveres innen 07. mai 2017.

Sist endret 27.03.2017

Røyrvik formannskap vedtok i møte den 14.03.2017, sak 23/17, å legge forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel ut til offentlig ettersyn. Samtidig varsles oppstart av planarbeid med kommuneplanens arealdel.

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet arealutvikling i Røyrvik kommune. Planprogrammet legger opp til medvirkning både fra lokale aktører og sentrale sektormyndigheter.

Orientering om planprogrammet kan fås ved henvendelse til Lars Arnesen på telefon 74 31 21 51. Eventuelle merknader til planprogrammet sendes til Røyrvik kommune, 7898 Limingen, senest innen den 07. mai 2017.

Merknader som kommer inn er grunnlag for å bearbeide planprogrammet og saksfremstillingen før saken sendes videre til formannskapet for fastsetting.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men alle merknader vil bli kommentert samlet i saksfremstillingen til formannskapet, og kopi av merknadene vil følge saken til politisk behandling.

Når endelig vedtak i saken er fattet vil det bli sendt melding om vedtak både ved brev og kunngjøring i Namdalsavisa og på Røyrvik kommunes hjemmeside. Vedtaket er ikke påklagbart 

Forslag til planprogram (PDF, 914 kB)

Samlet saksfremstilling 1. gangs behandling planprogram (PDF, 297 kB)

Kontakt

Lars Arnesen
Avd.leder plan, byggesak, GIS og oppmåling