SØRSAMISK SPRÅKNETTVERK /avlyst

Logo Gïeleaernie.jpg - Klikk for stort bilde

 

AVLYST PGA UFORUTSETTE HENDELSER

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 16.06.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Gïeleviermie 2017                   

 

AVLYST

ÅARJELSAEMIEN GÏELEVIERMIE

Gïeleaernie Raarvihkem tjïeltesne ektiebarkoen tjïrrh Saemien Gïelejarngine, Saemiedigkie Sveerjesne, Aajeginie Plassjesne jïh Gïelem nastedh Snåasen tjïeltesne aavojne gïeleviermien seminaarese böörieh.

Aamhtese: «Gïeledïrregh»

 Ruffien asken 21 – 22:b. 2017

Raarvihken tjïeltegåetesne, Raarvihke – Røyrvik

 

 2017

sørsamisk språknettverk

Et felles arrangement mellom Gïeleaernie - Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune, Samiskt Språkcentrum - sametinget , Gïelem  nastedh - Snåasen tjïelte/Snåsa kommune og Aajege - Røros kommune.

 

Røyrvik samfunnshus – Raarvihke/Røyrvik

21. - 22. juni

Tema: ”Språkverktøy”