Nyttårshilsen fra rådmann

Klikk for stort bilde

 

Vi har nå gått over til å si 2016. Det er tid for å gjøre noen refleksjoner over 2015 samtidig som vi ønsker å se hva neste år vil kunne gi oss.

Det som sitter i meg, etter å ha vært rådmann i ett og halvt år, er at Røyrvikingen er så inkluderende og viser slik vennlighet. Det gjør at folket her i bygda og de som kommer flyttende, føler å bli sett og blir fort en del av lokalsamfunnet. Dette er gode egenskaper som vi må ta vare på fremover.

 

Det siste året har kommunen vært under hardt økonomisk press. Presset i årene fremover vil ikke bli mindre. Vi må gjøre grep og sørge for at drifta blir bærekraftig i årene som kommer.

Derfor må vi utnytte midlene vi har til rådighet enda mer effektivt, prioritere mellom gode tiltak, og samtidig skape vekst og utvikling i kommunen vår. Sammen skal vi kunne klare å finne de gode løsningene.

 

Vi er inne i en tid hvor kommunereformen er i fokus. Innen et halvår skal det gjøres politisk vedtak som vil få stor betydning for Røyrvik- samfunnet. Også her er det viktig at innbyggerne involverer seg, bryr seg om hva som er til beste for kommunen i mange år fremover. Mulighetene ligger foran oss. Hvordan kan vi på beste måte nyttiggjøre oss av disse mulighetene. Ut på vinteren blir det invitert til folkemøte, og det er å håpe at mange møter opp og uttrykker sine meninger.

Jeg vil rette en stor takk til ansatte for det de gjør for Røyrvik kommune og for innbyggerne i sin helhet. Vi vil også i 2016 ha fokus på å gi gode tjenester til innbyggerne i Røyrvik.

 

Alle har vi noe å være glade for, og det er lov å vise den gleden. Vis den gjerne ved å besøke noen. Gi i gave litt av din tid til den som trenger det. En samtale over en kopp kaffe, kan være den gaven som er mest verdifull. Det er ved å gi at en får.

 

Jeg ønsker innbyggere og ansatte i Røyrvik kommune et riktig

GODT NYTT ÅR

 

Vennlig hilsen

Ola Peder Tyldum

En glad Rådmann i Røyrvik kommune

 

Orrejaepieheelsege raerieålmeste

Daelie libie 2016:m jakseme. Daelie tïjje måjhtajidh maam minngemes jaepien heannadi jih seamma aejkien vuartasjidh guktie båetije jaepie sjædta.

Manne leam daelie akte jih bielie jaepieh raerieålmine orreme jih dam maam manne åtnam, Raarvihken almetjh dan gïemhpes jih tryjjes. Dïhte dorje almetjh daebpene jih almetjh mah diekie jåhtajieh voenesne tråjjadieh. Daate maa hijven maahtoe maam tjoerebe båetije beajjan meatan vaeltedh.

Minngemes jaepien tjïelten maadtege økonomije. Ij dïhte økonomijedeadtoe båetije jaepide geahpoeh. Tjoerebe maam akt båetije biejjide hæhtadidh. Dannasinie tjoerebe mijjen beetnegidie sagke buerebe nuhtjedh, dejtie bööremes råajvarimmide veeljedh, jih seamma aejkien evtiedimmiem tjïeltesne buektiehtidh. Ektesne edtjebe dam buektiehtidh.

 

Mijjieh libie daelie boelhkesne gusnie dïhte tjïeltejorkese jarngesne. Bieliejaepien åvtelen edtjebe politihkeles nænnoestimmiem vaeltedh/ nænnoestidh, mij mijjem gaajh jïjnjem dijpie.

Joekoen vihkeles voenen almetjh meatan daennie soejkesjisnie, pryöjjadieh mij lea bööremes tjïeltese båetije jaepide. Jïjnjh nuepieh gååvnese. Guktie maehtebe daejtie nuepide bööremes laakan nuhtjedh. Daelvien doekoe tjåanghkose böörebe, jih håhkesjibie gallesh diekie båetieh jih sijjen åssjalommesidie jiehtieh.

 

Gaajhkh dovnesh utnieh mestie madtjeles årrodh, jih luhpie hov aaj dam vuesiehtidh. Vaedtsieh guessine jih aavoem vuesehth. Vedtieh ånnetji dehtie dov tïjjeste dejtie mah daarpesjieh. Tjahkasjidh soptsestidh buertiemadtegisnie prïhtjegekåahpine, maahta dïhte bööremes vadtese årrodh. Jis maam vedtede dle aaj maam bååstide åadtjode.

 

Manne gaajhkesidie Raarvihkesne jih barkijidie Raarvihken tjïeltesne vaajtelem BUERIE ORRE JAEPIE

Jïjnjh heelsegh

Ola Peder Tyldumen luvhtie

Akte feejjen raerieålma Raarvihken tjïeltesne