Høring: Endring av plan rekreasjonsløyper i Røyrvik kommune 2017/2018

Snøscooterløype - Klikk for stort bilde

 

Publisert av Frank Aspnes. Sist endret 15.12.2017

ENDRING AV PLAN REKREASJONSLØYPER I RØYRVIK KOMMUNE 2017/2018

Dokumenter:

Forslag til endringsforskrift (PDF, 752 kB)

Utredning over sørkretsen (PDF, 621 kB)

Kart over løyper i Sørkretsen (PDF, 2 MB)

Utredning Joma (PDF, 492 kB)

Kart over stikkløype Joma (PDF, 2 MB)

Utredning Røyrvik sentrum (PDF, 495 kB)

Kart over stikkløyper Røyrvik sentrum (PDF, 2 MB)

Røyrvik kommune åpnet i 2017 opp ca 120 km med rekreasjonsløype for snøscooter. Etter ett år med bruk ser man behov for endringer både i forskrift og enkelt løypetraseer. I 2015 kom det en lovendring i Motorferdselloven og forskrift om motorferdsel i utmark som hjemler opprettelse av løyper i § 4 a. Dermed blir opprettelse av løyper hjemlet i motorferdselloven, men med samme prosesskrav som kreves etter Plan- og bygningsloven med høringer og konsekvensutredninger. Prosjektgruppen har arbeidet med noe utvidelse av løypenettet og endring av forskrift som ønskes endret før ny sesong starter.

Det er hatt møter med reindrift og grunneiere, og ut fra de synspunkter som er kommet fram er det lagt fram et utkast til nye løype og endring i forskrift. Med forslaget til løypenett har vi hatt på møte med Fylkesmannen, som så langt ikke har noen merknader til løypene.

Det er gått ut brev til grunneiere om skriftlig tillatelse til bruk av eiendommene til snøscooterløyper. Endringen i forskrift er ut fra evalueringsrapporten, gjelder maksimal hastighet i § 4 b og § 9 a, om at løypebevis skal vises uoppfordret. Endring i § kommer av forslaget til nye løyper. Forslaget til endring i § 3 a) om åpningstider en tilpasning mot Lierne kommune, mens endringen i § 4 k om regler for kjøring i private stikkløyper har direkte tilknytning til § 2 som viser de ulike løypetraseene.

Ut fra evalueringen fra sist sesong og tidligere ønsker legges det fram et forslag på endringsforskrift, flere løyper i sørkretsen og stikkløyper i Røyrvik sentrum og i Joma. Områdevurderingene og kart er vedlagt.

Røyrvik formannskap vedtar å sende vedlagte forslag på offentlig ettersyn med 6 ukers høringsfrist.