Akuttberedskap i Røyrvik – en god historie

Midtveisevaluering Røyrvik mars 2019 II.jpg - Klikk for stort bilde

 

fra venstre kommunikasjonssjef HNT Svein H. Karlsen, prosjektleder Haldor Mossing, brannmann (og tidligere ordfører) Arnt Mickelsen, administrerende direktør HNT Torbjørn Aas, ordfører i Røyrvik kommune (og brannmann) Hans Oskar Devik, rådgiver Roald Lysø fra Trøndelag Forskning og Utvikling, rådmann og prosjekteier Ola Peder Tyldum og brannsjef i Brannvesenet Midt IKS, Håvard By. Nina Øie Devik og Kjetil Sellæg fra sykepleiertjenesten var ikke tilstede da bildet ble tatt

Publisert av Anne Gunn Mikkelsen. Sist endret 12.03.2019

 

Etter at Helse Nord-Trøndelag måtte legge ned ambulansestasjonen i Røyrvik på grunn av rekrutteringsutfordringer, har vi gjennom prosjektet «Akutthjelper» fortsatt klart å opprettholde en god akuttberedskap i Røyrvik. Dette arbeidet ble rigget som et toårig prosjekt, som allerede er inne i sitt andre år. Denne uka har erfaringer midtveis blitt gjennomgått med partene.

Kort fortalt: Med nærmeste ambulanse stasjonert i døgnbemannet base i Namsskogan, ble det nødvendig å tenke nytt rundt organisering av de akuttmedisinske tjenestene. Gjennom prosjektet «Akutthjelper» startet drift av nye akuttmedisinske tjenester den 15. februar 2018. Røyrvik kommune, Brannvesenet Midt IKS, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og HNT er samarbeidende parter, mens Trøndelag Forskning og Utvikling bidrar med følgeforskning underveis. Prosjektet består i at kommunens helsepersonell og det interkommunale brannvesenet med lokalt ansatte frivillige brannmannskaper har fått nødvendig opplæring i akuttmedisin gjennom Stiftelsen Norsk Luftambulanses opplæringspakke for akutthjelpere.  Alle som er involvert i utrykningsteamene har fått nødvendig opplæring i nødnett. Nødvendig teknisk utstyr som for eksempel multimonitor, medikamentenhet og annet behandlingsutstyr er skaffet til veie, og det er gitt nødvendig opplæring på dette.

Ordfører i Røyrvik, Hans Oskar Devik, sa i midtveisevalueringen at på tross av iherdige forsøk på å berge ambulansen i kommunen, er dagens modell den som nå har gitt innbyggerne i kommunen tryggheten tilbake. Ambulansetjenesten hadde 5 årsverk, og med et befolkningsgrunnlag og en beredskapsnormal som i Røyrvik var det krevende å rekruttere til denne tjenesten. Med den kompetansen kommunen nå har tilegnet seg, er det 24-25 personer som har akutthjelperkompetanse, altså er beredskapen trygget mange ganger! Og kommunen har akuttmedisinsk kompetanse tilgjengelig døgnet rundt.

Haldor Mossing fra Klinikk for prehospitale tjenester i HNT er prosjektleder, og har hatt ansvar for det faglige innholdet og for å få sertifisert alle. Han kan fortelle om positive erfaringer fra det første året. Gjennom systematisk og økt kunnskap har de ansatte fått trygge arbeidsforhold, noe som igjen gir trygg befolkning.

Nina Øie Devik er leder for sykepleiertjenesten i kommunen, og har også vært med på en rekke oppdrag gjennom året. I evalueringsmøtet løftet hun fram flere positive gevinster: Det har aldri vært så mye og god dialog med sykehuset som nå. Og den økte kompetansen er en gevinst for sykeheimspasientene og andre som bruker sykepleiertjenestene.

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFOU) med blant andre rådgiver Roald Lysø følger prosjektet gjennom hele toårsperioden, og har nå midtveis snart intervjuet alle akutthjelperne. Resultatet så langt forteller om sykepleiere og brannmannskaper som opplever mestring og å utfylle hverandre, og at kommunikasjonslinjene er gode. I neste omgang skal pasientene/befolkningen intervjues – med spesielt fokus på personvern.

Brannsjef i Brannvesenet Midt IKS, Håvard By reflekterte rundt et samfunn i endring og at brann på nye måter nå inngår som ressurser i akutte hendelser, og at dette prosjektet har gitt et bredere blikk på beredskap. Læringskurven har vært bratt for brannfolkene, som nå kjenner på trygghet og mestring sammen med sykepleiertjenesten.

For HNTs del ser vi med stolthet på en kommune og et prosjekt som løser et samfunnsansvar på en god måte. Det som kan stoppe arbeidet vil kunne være mangel på kompetanse, men med et så godt samarbeid mellom partene vises det stor vilje til å utvikle de prehospitale tjenestene.  Midtveisevalueringen forteller i hovedsak om gode erfaringer med omlegging av de akuttmedisinske tjenestene i Røyrvik, og den viser også hvor stort engasjement kommunen selv har i å lykkes med å trygge befolkningen. Nå må vi sammen finne måter å sikre ordinær drift etter at prosjektet avsluttes i februar 2020.  

Arbeidet i Røyrvik er i en større sammenheng også en illustrasjon på hvordan vi kan møte endringsbehovet som ligger foran oss på andre områder. I dette tilfellet var kompetansemangel utfra rekrutteringsproblemer utgangspunktet, mens behovet for akuttmedisinske tjenester fortsatt var det samme. Vi vil helt sikkert også møte utfordringer av samme art i framtiden. Det at vi i også i disse tilfellene er modige, kreative og endringsvillige vil være en viktig forutsetning for at pasientene også i framtida skal oppleve oss som et godt sykehus.

Direktør i HNT, Torbjørn Aas