Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og brukes strategisk som en oversiktsplan. Den gir rammer for virksomhetens planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Publisert av Frank Aspnes. Sist endret 28.08.2015

Klikk for stort bilde

Den samlede kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Planleggingen skal samordne den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen, og sikre befolkningen muligheter for påvirkning av kommunens utvikling.

Kommuneplanen gjelder ikke bare kommunens egen virksomhet, men skal fange opp de hensyn som er viktige for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene.

Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig.

Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser. Handlingsdelen følger som en del av samfunnsdelen og skal inneholde et handlingsprogram for å gjennomføre kommuneplanens samfunnsdel for de påfølgende fire neste budsettår eller mer. Handlingsdelen oppdateres årlig og skal konkretisere tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.