Samarbeid heim - skole

Foreldrerådet for grunnskolen (FUG)

Etter norsk lov er det foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen og opplæringen av barna, derfor må foreldrene ha medansvar i skolen. Utfordringen for hjem og skole blir å skape gode vilkår for oppdragelse og opplæring/ansvarslæring. I den sammenhengen er det viktig å avklare roller og forventninger for at samarbeidet skal fungere.

 

Oppvekstsenterets målsetting for samarbeidet hjem - skole:

«Gjennom tettere dialog og samarbeid mellom heim - skole ønsker vi å skape gjensidig tillit. Trygg atmosfære, slik at alle typer utfordringer, både faglige, sosiale og personlige kan drøftes åpent».

Det skal det være 2 foreldremøter pr skoleår og minst 2 runder med foreldresamtaler.