TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ

https://www.fug.no/skolemiljoe.403968.no.html

 

 

 

Manifest mot mobbing

Vi vil arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, utestengning verbalt og digitalt. Et godt miljø har avgjørende betydning for barns og unges personlige, sosiale og faglige utvikling.

Barnas og de unges egne aktive deltakelse og medvirkning i tiltakene er avgjørende for å motvirke mobbing.

Vi legger vekt på at

tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge og håndtere mobbing

lokal forankring og handling er avgjørende for at arbeidet skal lykkes

foreldrene inkluderes i arbeidet med å skape et godt miljø i barnehage, skole og SFO

god administrasjon og forvaltning på alle nivåer bidrar til å sikre barns rettigheter

effekten av arbeidet for et godt miljø forsterkes ved at tiltakene våre er koordinerte og langsiktige

Definisjon på mobbing:

Mobbing er "gjentatt negativ eller "ondsinnet" atferd fra en eller flere rettet mot en elev. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing".

Målsetting

Skolen skal ved forbyggende tiltak forhindre at barn blir utsatt for mobbing.

Skolen skal ha rutiner som avdekker mobbing som foregår.

Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer.

Skolens rutiner skal sikre god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldre/ foresatte i mobbesaker.

De voksnes ansvar

Øyeblikkelig, resolutt handling av voksne med "kaldt hode og varmt hjerte".

Alle ansatte har ansvar for å melde aktuelle mobbesaker til kontaktlærer eller skoleledelse. Kontaktlærer skal melde fra til rektor. Foreldre/ foresatte skal ta kontakt med kontaktlærer eller rektor.