Mobbeplan

Klikk for stort bilde

 

 

Grunnskolelovens §9a-3

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Dersom noen som er tilsatt ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe

direkte inn.

Dersom en elev eller forelder ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende atferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Om skolen ikke innen rimelig tid

har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages etter forskriftene i Forvaltningsloven som om det var gjort enkeltvedtak.

Manifest mot mobbing

 

Vi vil arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, utestengning verbalt og digitalt. Et godt miljø har avgjørende betydning for barns og unges personlige, sosiale og faglige utvikling.

Barnas og de unges egne aktive deltakelse og medvirkning i tiltakene er avgjørende for å motvirke mobbing.

Vi legger vekt på at

tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge og håndtere mobbing

lokal forankring og handling er avgjørende for at arbeidet skal lykkes

foreldrene inkluderes i arbeidet med å skape et godt miljø i barnehage, skole og SFO

god administrasjon og forvaltning på alle nivåer bidrar til å sikre barns rettigheter

effekten av arbeidet for et godt miljø forsterkes ved at tiltakene våre er koordinerte og langsiktige

 

Definisjon på mobbing:

Mobbing er "gjentatt negativ eller "ondsinnet" atferd fra en eller flere rettet mot en elev. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing".

 

 

 

Målsetting

Skolen skal ved forbyggende tiltak forhindre at barn blir utsatt for mobbing.

Skolen skal ha rutiner som avdekker mobbing som foregår.

Skolen skal følge opp mobber og mobbeoffer.

Skolens rutiner skal sikre god dokumentasjon og best mulig samarbeid med foreldre/ foresatte i mobbesaker.

 

De voksnes ansvar

Øyeblikkelig, resolutt handling av voksne med "kaldt hode og varmt hjerte".

Alle ansatte har ansvar for å melde aktuelle mobbesaker til kontaktlærer eller skoleledelse. Kontaktlærer skal melde fra til rektor. Foreldre/ foresatte skal ta kontakt med kontaktlærer eller rektor.

 

 

Forebyggende tiltak mot mobbing, vold og rasisme på skole- og klassenivå

 

Hva

Når

Hvem

Gjennomgang av Trivselsreglene

(ordensregler)

med rutiner for sikkerhet

Ved skolestart

Alle ansatte/Alle klasser

Trivselsreglene sendes hjem for

gjennomgang og underskrift

Ved skolestart

Alle ansatte/Alle klasser

Ukens husk på regel, blir tatt opp på ukeplanen

Ved behov gjennom skoleåret

Alle ansatte/Alle klasser

Inspeksjonsrutinene gjennomgås

Ved skolestart

Alle ansatte

Inspeksjonsplanen lages og henges opp

Ved skolestart

Skoleledelsen

Informere om elever med spesielle

behov

Ved behov gjennom skoleåret

Alle ansatte

Mobbeplan gjennomgås

Ved skolestart

Alle ansatte

Aktivitetsplanen skal inneholde

trivselsfremmende aktiviteter

Vedtas årlig i august

Alle ansatte

Klasseråd

Ved behov

Kontaktlærer

Elevråd

Ca. 1 gang per mnd.

Kontaktlærer/ elevråd

Elevsamtaler

- tema mobbing skal være med

To årlige samtaler 1. – 10. trinn

Kontaktlærer

Kontaktmøte

Høst og vår

Kontaktlærer, foresatte, elever

Elevundersøkelsen

- elektronisk

6. og 10. trinn

Skoleledelsen, kontaktlærer

Foreldremøter

- elevmiljø skal være tema

Høst og vår

Kontaktlærer, klassekontakter

Mobbeplan gjennomgås på foreldremøte og deles ut

Deles ut til hver familie

Kontaktlærer

 

 

Hver mobbesak skal arkiveres med dokumentasjon på hendelsesforløpet, oppfølgingsplan, referat fra telefonsamtaler med foreldre, møtereferater etc.

 

Handlingsplan ved kunnskap om mobbing elev - elev, elev - ansatt, ansatt - elev

 

HVA

NÅR og HVORDAN

HVEM

Informasjon til rektor

Muntlig /skriftlig

Registreringsskjema skal fylles ut. Vedlegg 1

Kontaktlærer / Bussjåfører

Innhente informasjon og

dokumentasjon

Observasjon, samtaler…

Kontaktlærere, lærere,

assistenter, andre ansatte, elever,

foresatte

Samtale med den som blir

mobbet

Kartlegging: Hva har skjedd, hvor ofte,

hvem mobber, hvor skjer dette? Hvordan

opptrer eleven i slike situasjoner? Kartlegge

venneforhold (støttespillere).

Skriftlige notater – legges som vedlegg til

registreringsskjemaet

Kontaktlærer og evt. annen

voksen eleven har tillit til

Foreldre/ foresatte til den

som blir mobbet informeres

Når mobbing er påvist skal foresatte

umiddelbart kontaktes etter første møte med

den som blir mobbet.

Kontaktlærer/ rektor

Ev. "HENSTILLING/KLAGE" utfylles. Enkeltvedtak fattes. Rektor

Ev. nytt møte med den som blir mobbet.

Rektor

Samtale med plageren(ne)

Hovedpoenget er å tydeliggjøre at dette ikke

aksepteres. Referer til konkrete hendelser.

Alvoret skal tydeliggjøres. Skolen

aksepterer ikke mobbing. Samtidig

appelleres det til at plageren(ne) går inn i

forpliktende samarbeid med mål om å få slutt

på mobbingen.

Skriftlige notater.

ELEV-ELEV/ ELEV-ANSATT

Kontaktlærer og evt. annen

voksen eleven har tillit til

ANSATT –ELEV

Samtale med rektor og evt.

tillitsvalgt. Personalsak.

Egen prosedyre (Klage på de

ansatte).

Foresatte til plageren(ne)

informeres

Foresatte til plageren(ne) kalles inn til møte

etter samtale med plageren(ne).

 

Oppfølgingssamtale(r) med

den som blir mobbet

Innen kort tid (eks. to dager) Kontaktlærer/ teamleder/evt.

annen

Kontaktlærer/evt.

annen voksen

Rektor (når en ansatt er

involvert).

Oppfølgingssamtale(r) med

plageren(ne)

Tett oppfølging

Kontaktlærer

Rektor (når en ansatt er

involvert).

Evalueringssamtaler med

både offer og mobber(e)

Separate samtaler

Kontaktlærer/ rektor

Videre oppfølging dersom

mobbingen ikke opphører

Nye samtaler med plageren(ne) og foresatte.

Sanksjoner.

Kontaktlærer/ rektor

Sanksjoner

- må være avklart i

hvert enkelt tilfelle

slik at de kan tas i

bruk om nødvendig

Eksempel på sanksjoner:

- Følge til/ fra skolen

- Ekstra tilsyn i friminutt

- Bortfall av friminutt

- Gjensitting

- Bortvising j.f. §2-10 Opplæringsloven

Politisk vedtak om at i helt spesielle tilfeller

må mobber skifte skole.

Kontaktlærer/ rektor

Kvalitetssikringsskjema

Hjelpemiddel til rektor/ ledelsen.

Vedlegg 2

 

 

Kontaktlærer, rektor, fagledere drøfter om andre parter (PPT, barnevern, politi) skal inn i saken.

Etterarbeid/oppfølging

Det forutsettes at tiltak er satt i gang og at det på samme tid foregår ei kontinuerlig og fortløpende vurdering underveis mellom alle involverte parter.

Rektors ansvar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Skape ei holdning ved skolen om at mobbesaker er et felles ansvar for hele skolen og ikke den enkelte lærers ansvar alene.
  • Holde seg orientert om de tiltak som er satt i gang i samråd med klassestyrer/ rådgiver og påse at skolen følger opp saken innenfor sitt ansvarsområde.
  • Vurdere behov for å koble inn hjelpeapparatet som for eksempel barnevern hvis nødvendig.
  • Gi evt. frikjøpe klassestyrer/klasselærer(e) tid til å arbeide videre med saken både i forhold til elever, foresatte og ev. hjelpeapparat.
  • Gi kollegiet nødvendig informasjon underveis om tiltak og ev. ansvarsfordeling.
  • Legge til rette for endringer i rutinene ved skolen og ev. skolens fag og timeplan om nødvendig.
  • Vise omsorg og støtte til de i kollegiet som er involvert.
  • Ta del i samtaler med elever og foresatte etter behov.

 

Klassestyrers ansvar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Holde rektor orientert om iverksatte tiltak.
  • Gi nødvendig informasjon til kollegiet i samråd med rektor.
  • Følge opp tiltak i forhold til elever og foresatte.
  • Være seg bevisst om egen tilstrekkelighet, være flink til å sette grenser for seg sjøl og søke støtte i kollegiet på et tidlig stadium.
  • Delegere ansvar i forhold til oppfølging av tiltak.

 

Kollegiets ansvar:

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Vise forståelse og omsorg for de lærere som er involvert.
  • Vise forståelse for at egen arbeidssituasjon i en periode kan bli endret både i forhold til rutiner og planer.
  • Delta aktivt med i prosessen underveis og tenke konstruktivt i forhold til tiltak både overfor enkeltelever og resten av skolen.
  • Følge lojalt opp om iverksatte tiltak.

 

 

Foresattes ansvar:

 

Delta aktivt for å tilrettelegge for et godt miljø på skolen.

Vise forståelse og omsorg for de som er utsatt for mobbing.

Følge lojalt opp iverksatte tiltak.

 

 

 

VEDLEGG 1

FORELØPIG NOTAT VEDRØRENDE MOBBESAK.

(Fylles ut av klassestyrer i samråd med rektor når mobbing blir oppdaget

   • før kartlegging og tiltak settes i verk.)

 

 

Dato: ………………………..

Navn på elev som blir mobbet/plaget: ………………………..

Klassetrinn: ………………………..

Hva mobbinga/plaginga innebærer (kort) ……………………….………………………..

……………………….………………………..……………………….………………………..

……………………….………………………..……………………….………………………..

……………………….………………………..……………………….………………………..

Hvem mobber/plager ……………………….………………………..……………………

Hvor foregår mobbinga/plaginga: ……………………….………………………….

……………………….………………………..……………………….………………………..

Hvor lenge har dette pågått? ……………………….…………………………………..

 

Hvordan er mobbinga/plaginga oppdaget? ……………………….…………………

……………………….………………………..……………………….………………………..

……………………….………………………..……………………….………………………..

 

Klassestyrer: ……………………….………………………..

 

 

 

VEDLEGG 2

ELEVKONTRAKT

mellom elev: ……………………….………………… klasse: …………

og elev: ……………………….…………………… klasse: …………

……………………….……………………….. (navn på elev) forplikter meg overfor

……………………….……………………….. (navn på elev) til å gjøre følgende avtale:

……………………….………………………..……………………….………………………..

……………………….………………………..……………………….………………………..

……………………….………………………..……………………….………………………..

……………………….………………………..……………………….………………………..

……………………….………………………..……………………….………………………..

……………………….………………………..……………………….………………………..

Denne kontrakten gjelder fra: ……………………… til……………………….………

Kontrakten skal deretter vurderes i fellesskap med skolen og de foresatte. Dersom jeg bryter denne avtalen, får dette følgende konsekvenser for meg:

……………………….………………………..……………………….………………………..

……………………….………………………..……………………….………………………..

……………………….………………………..……………………….………………………..

dato:……….. ……………………….………………………..

underskrift klassestyrer/rektor

……………………….…………… ……………………….…………

underskrift elev underskrift elev