Skolefritidsordning

SFO tilbudet gjelder for elever 1.-4. klasse. Tilbudet er todelt på den måten at det er gratis for foreldre/foresatte med barn som må vente på skoleskyss. For resten av SFO-tilbudet må alle foreldre betale. Elever som bor i Røyrvik sentrum, går hjem etter endt skoledag, hvis de ikke har plass i SFO.

SFO drives av Røyrvik kommune. 01.08.2015 ble barnehagen, SFO og skolen slått sammen til Røyrvik oppvekstsenter, og 21.08.2017 ble vi samlokalisert og samarbeidet mellom barnehage og SFO ble enda tettere. SFO er nå en del av barnehagen.

Kort beskrivelse av SFO:

I opplæringsloven §13-7 står det følgende:

«Skolefritidsordningen skal legge til rette for leik, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn.»

På SFO skal barna få:

Fine vennskap, fellesskap og tilhørighet

Få utfordringer som skaper mestring

Oppleve likeverd og respekt

Få oppmerksomhet fra voksne

Få prøve å ta vare på seg selv innenfor de rammene som er tilpasset alder og utvikling

Lære sosial kompetanse gjennom leik og samspill med voksne og barn

Vi legger vekt på at barna skal få tid og ro til den frie leken, med tanke på at de skal ha/har hatt sine timer med konsentrasjon på skolen.

 

Dagsrytmen:

06.30 SFO åpner etter avtale

07.00 SFO åpner

08.30 Frokost for SFO/bhg

09.00 – 14.35/13.40 SKOLE /aktiviteter ved ferier

14.45 Frukt

16.30 SFO stenger

SFO barna har med frokost selv, på dager det ikke er skole får barna frukt/lunsj.

 

Opptak og oppsigelse av SFO-plass

Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema, Søknader kan også fremmes gjennom hele året når det finns plass. De barn som allerede har plass trenger ikke søke på nytt.

Oppsigelse av plass må skje skriftlig innen den 15. måneden før, for å slippe å betale for neste måned.

 

Administrasjon og ledelse

Enhetens overordnede ledelse består av avdelingsleder oppvekst og enhetslederen for oppvekstsentret. De pedagogiske lederne utgjør en viktig del av den totale ledelsen ved barnehagen/SFO. Det er de som til daglig leder det pedagogiske arbeidet på avdelingene.

Kontakt:

Enhetsleder: 74336321

Ass. enhetsleder: 74336325

Skolefritidsordning: 74336330

Barnehagen: 74336323/ 74336324