Vedtekter

Vedtatt av kommunestyret 24.04.2018

1              Organisasjon

 

I Opplæringsloven § 13-6 Musikk- og kulturskole står det:

Alle kommuner skal aleine eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytting til skolelivet og kulturlivet ellers.

 

1.2           Røyrvik kulturskole eies og drives av Røyrvik kommune.

 

1.3           Skolens administrasjon er underlagt avdelingsleder oppvekst.

 

 

2              Formål

 

2.1           Å utvikle barns og ungdoms musikalske og formskapende evner og fremme elevens forståelse og opplevelse av musikk, formingskunst og bevegelse som allmenne menneskelige og kunstneriske uttrykksformer.

 

2.2           Å utvikle elevens skapende ferdigheter etter den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet som fremmer kreativitet og gir økt livsglede og trivsel.

 

2.3           Å være en ressurs for skoleverket og det øvrige kultur- og organisasjonsliv i arbeidet for å oppnå forståelse og interesse for kultur i lokalmiljøet.

 

 

3.             Administrasjon

 

3.1           Kulturskolen koordineres av en koordinerende lærer. Avdelingsleder oppvekst har det overordnede ansvaret for kulturskolen.

 

3.2           Kulturskolen skal være representert i oppvekstsenterets samarbeidsutvalg. Utvalget har en rådgivende funksjon, er høringsinstans og et kontaktledd overfor foreldregruppene i kulturskolesaker.

 

3.3           Kulturskolens pedagogiske mål og metoder bygger på den kompetanse og erfaring som er representert i skolens lærerkollegium og administrasjon. Kulturskolen skal samarbeide med både fylket og Norsk Kulturskoleråd i arbeidet med planer, faglige fora, pedagogikk og støtteordninger.

               

 

4.             Skoleår og undervisning

 

4.1           Kulturskolens undervisning legges i hovedsak til oppvekstsenteret i kommunen.

 

4.2           All undervisning i kulturskolen skal som hovedregel foregå utenom ordinær undervisning.

                              

4.3           Kulturskolen har samme arbeidsår som grunnskolen i kommunen. Det gis undervisning i minimum 36 uker.  For resterende 2 uker beregnes opptredener og felles øvelser, eller samspill utenom fast timeplan. Deltakelse i større musikkproduksjoner kan regnes inn i kulturskolens timetall. Kulturskolens oppstart legges skoleårets uke 2 i august.

 

4.4           Undervisningen gis som både individuell og gruppeundervisning og tilpasses den enkelte elevs ønsker, ferdighetsnivå og særlige behov.

                Undervisningstid: individuelt og grupper. (etter avtale mellom KS og Utdanningsforb.)

 

                1 elev har minst                     22,5         minutters leksjon.

                2 elever har                            30            minutters leksjon.

                3 elever har                            45            minutters leksjon.

Grupper fra 4 elever har        60            minutters leksjon.

Gruppetilbud kan også gis som 45-minutterstimer.

                4.5           Kulturskolen kan også legge til rette for undervisningspersonale til lag/organisasjoner i Røyrvik.

 

4.6           Forsikring

                               Kollektiv ulykkesforsikring i KLP, er tegnet for alle barna som har plass i kulturskolen.

 

 

5.             Opptak og utmelding.

 

5.1           Kulturskolen tar opp elever i skolepliktig alder fra og med 1.klasse som er hjemmehørende i kommunen. Opptaket skjer ved slutten av vårsemesteret. Elektronisk søknadsskjema finnes på Røyrvik kommunes hjemmeside.

Melding om opptak blir sendt før sommerferien. Eleven har plass i kulturskolen inntil den blir sagt opp av elevens foresatte, eller kulturskolen sier opp plassen. Tilbudet gjelder til og med vgs. Andre voksne kan gis undervisning dersom det ikke er ventelister.

 

5.2           Utmelding skjer skriftlig via elektronisk søknadsskjema, innen 1. des. for vår og 1. mai for høst. Påbegynt halvår forplikter for full halvårsavgift.

 

 

6.             Personell

 

6.1.          POLITIATTEST

Etter Opplæringslovens § 13-6 Musikk- og kulturskole, stilles krav til politiattest etter reglene i § 10-9.

               

6.2.          TAUSHETSPLIKT

For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 til 13 f.

 

 

7.             Kulturskoleavgift

               

7.1           Kommunestyret fastsetter kulturskoleavgiften i eget vedtak.

 

7.2           Kommunestyret fastsetter moderasjonsordninger og andre reduksjoner i eget vedtak sammen med kulturskoleavgiften.

 

7.3          Kulturskoleavgiften forfaller hvert halvår med frister 15.nov. for høst og 1. juni for vår.

 

7.4          Ved fraflytting og ved lengre sykdom, mer enn 4 uker, kan det søkes om reduksjon i kulturskoleavgiften.

Det må legges ved legeattest til søknaden ved sykdom. Det kan i spesielle tilfellen brukes skjønn.

Avgiften kan reduseres i forhold til den tid eleven ikke har fått undervisning. Forutsetning for slik reduksjon er at ledelsen ved skolen får beskjed om fraflytting/sykdom så tidlig som mulig.

 

7.5           Annet fravær, der eleven aktivt velger bort kulturskoletilbudet, f.eks. opplegg i grunnskolen, refunderes ikke.

 

7.6          Ved lærers sykdomsforfall, eller at kulturskolen ikke kan legge til rette for undervisning - over 14 dager - to leksjoner, gis det fratrekk i skoleavgiften fra 3. time.

 

 

8.             Skade på utstyr

Dersom kulturskolens eiendom, for eksempel instrumenter, blir påført skade, skal skaden rapporteres til rektor snarest mulig. Foresatte er erstatningsansvarlig etter Lov om skadeserstatning § 1-2 for inntil kr. 5000.- for hvert utført skadeverk.

 

§ 1-1.(barns ansvar.)

Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.

§ 1-2.(foreldres ansvar m.v.)

1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.

2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil 5.000 kroner for hver enkelt skadevolding