Hverdagsaktiviteter

Dagsrytmen:

Mål: skape trygghet, ro og struktur i hverdagen.

Tiltak: gjennomføre dagens rutiner

 

Leik, kreativitet, barns medvirkning:

Mål: lære å ta hensyn og tolke lekesignal. Å kunne delta i sosialt samspill og oppleve glede og humor.

Tiltak: tilrettelegge for leik, de voksne deltar ved behov.

Påkledning:

Mål: Prøve å kle på seg selv. Å mestre å kle på seg selv, og velge klær i forhold til ulike værforhold.

Tiltak: Personalet tilrettelegger og gir barnet god tid og ro.

Måltid, danning:

Mål: mestre å spise og drikke selv,

smøre maten selv. oppleve det sosiale ved måltidet, prøve nye smaker.

Tiltak: Tilrettelegge for måltid, skape ro og trivsel rundt matbordet.

Samlingsstund:

Mål: Føle samhørighet, utvide barnas læringsmulighet.

Tiltak: Legge til rette for forskjellige aktiviteter, opplevelser og erfaringer.

Danning, verdier, holdninger og normer:

Mål: se det unike i enkeltindividet. Vise respekt, toleranse, ta hensyn og vise høflighet.

Tiltak: ta barn på alvor og de voksne opptrer som gode rollemodeller.

Opplevelser:

Mål: gi barna erfaringer til å videreutvikle seg.

Tiltak: Tilrettelegge for ulike opplevelser og erfaringer.

Glede og humor:

Mål: oppleve glede og humor gjennom hele barnehagedagen.

Tiltak: ta tak i " her og nå" situasjonene og ta barnas signaler.

Konfliktløsning, danning, barns medvirkning:

Mål: La barna lære å løse konflikter selv gjennom samtale/dialog.

Tiltak: observere, å gå inn og veilede ved behov.

 

Barns medvirkning, kreativitet:

Mål: utvikle fantasi, utfolde seg etter eget ønske.

Tiltak: gi impulser, tilrettelegge for opplevelser og forsking innenfor trygge rammer.

Fleksibilitet, kreativitet:

Mål: Ta barn og foreldre på alvor.

Tiltak: Være lydhør for barnas og foreldrenes ulike behov og ønsker.

 

Sosialt samspill:

Mål: lære gjennom opplevelser og erfaringer.

Tiltak: Positiv dialog mellom barn – voksen, være gode rollemodeller og være til stede.

 

(Den "tause kunnskap")

 

TIDLIG INNSATS – KVELLO/ VURDERING / FORELDERSAMTALER: Gjennom kontakt med foreldrene og observasjon av barnet dannes grunnlaget for å gi personalet en bedre innsikt i hvordan barn leker og forholder seg til hverandre (sosialt samspill). Siden 2009 har alle barnehagene i Indre Namdal vært med i prosjektet tidlig innsats – Kvello. Dette går ut på å optimalisere barnets oppvekstmiljø tidligst mulig, med sikte på å utvikle en robust psykisk helse og forebygge skjevutvikling. Teamet som består av barnevern, PPT og helsesøster kommer hver høst og observerer barna. Barnehagen informerer og innhenter tillatelse fra foreldrene før dette blir gjennomført. Observasjonene gir personalet et grunnlag for foreldersamtalene og kan bidra til å endre planer i barnehagen. Barnehagen gjennomfører foreldresamtaler høst og vår, (eller ved behov) vi gir hverandre gjensidig informasjon om barnets hverdag i barnehagen. I disse samtalene kan foreldre og personal bli enige om oppfølging av barnet ved behov. Barnehagen har foreldremøter hvor vi tar opp tema eks. årsplan, foreldreveiledning eller andre ønsker av tema, utveksler erfaringer og gir hverandre råd/ tips etc. På våren holdes et foreldremøte hvor vi vurderer barnehageåret og legger dette til grunn for neste år. Foreldrene får anledning til å medvirke og komme med ønsker til neste års tema i årsplan.

EN MENINGSFYLT BARNEHAGEDAG/ BARNS MEDVIRKNING: Gjennom formell og uformell samtale mellom barn, foreldre og personale får vi greie på noe av barnas interesser og ønsker. Ut fra dette kan personalet legge til rette for aktiviteter som engasjerer barna. Personalet prøver å ivareta barnas ønsker mest mulig når de kommer med innspill over hva de ønsker å fylle sin barnehagedag med, barna er da med på å styre dagen. Dette medfører at barna får en meningsfylt barnehagedag. De voksne er aktivt med i forhold til barnas aktiviteter, de hjelper, støtter og motiverer barna til å prøve ut nye ting. De voksne skal gi omsorg, tid og være behjelpelig når barna trenger hjelp og veiledning.

 

INFORMASJON / MÅNEDSPLANER / VURDERING: Hver måned sender barnehagen ut Barnehage Nytt. Aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av måneden blir presentert. I tillegg evaluerer det som har blitt gjort. I tillegg gis det enkelte beskjeder til heimen. Barnehagen informerer om aktuelle tema og hendelser i barnehagen på en whiteboard på hver avdeling. Ved barnehageårets slutt lages ei årsmelding som sendes til utvalg for oppvekst, og til et felles samarbeidsutvalg for Maurtua Barnehage og Røyrvik skole.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Navn
Besøksadresse Postadresse
Postnummer Poststed
Telefon
: Telefon

Faks
: Faks
Mobil
: Mobil
Org.nr.
: Org. Nummer
Mva.nr.
: Mva. Nummer